Projekta se bavi unapređenjem zdravlja Roma u Srbiji.Ciljevi projekta:                                                    

-  Promocija javnog zdravlja i njegova implementacija

-  Edukacija o reproduktivnom zdravlju i zdravlju žena

-   Upoznavanje zdravstvenih radnika sa specifičnim problemima romske populacije, njenim potrebama i različitostima u odnosu na druge.

 Predloženi projekat predviđa 3 faze rada koje će ukupno trajati 12 meseci (prvi mesec je pripremini period, 10 meseci direktne implementacije aktivnosti, i poslednji mesec je period evaluacije) i u tom periodu korisnicama ćemo ponuditi:

-   100 radionica (2 radionice mesečno, u 5  naselja, tokom 10 meseci) o reproduktivnom zdravlju. Lokacija: pet naselja na teritoriji Beograda.

-   50 tribina (jedna tribina mesečno u pet naselja, tokom 10 meseci) o načinima za postizanje zdravstvene nege, uključujući distribuciju postojeće publikacije "Vodič kroz zdravstvenu negu" i pružanje pomoći pri dobijanju zdravstvenih dokumenata.

-   50 radionica (jedna mesečno, u pet zdravstvenih ustanova, tokom 10 meseci) čiji je cilj senzibilizacija zdravstvenih radnika.

Ciljna grupa: 500 Romkinja i Roma svih uzrasta u pet romskih naselja i zdravstveni radnici zaposleni u 5 zdravstvenih ustanova.