Održan četvrti sastanak Nacionalne koalicije za okončanje dečjih brakova

zoom sastanakNa inicijativu Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i UNICEF-a osnovana Nacionalna koalicija za okončanje dečjih brakova, koja će raditi na opcijama bezbednog izbora za devojčice romske nacionalnosti i da se romski dečaci i devojčice osnaže da menjaju postojeću praksu.

Opšti cilj Koalicije je da se kroz usmerenu i koordinisanu akciju relevantnih aktera doprinese okončanju dečjih brakova u Srbiji, naročito u romskoj populaciji, i to kroz zagovaranje otklanjanja institucionalnih i društvenih prepreka za sprovođenje relevantnih zakonodavnih i strateških okvira, kao i promociju primera dobre prakse koji se realizuju u partnerstvu lokalnih zajednica, nevladinog, vladinog i privatnog sektora i medija.

Koalicija predstavlja zajednicu pojedinaca, institucija i organizacija koji će zajedno raditi na jačanju opcija bezbednog izbora za devojčice romske nacionalnosti i treba da osigura da se žene i muškarci, dečaci i devojčice romske nacionalnosti, osnaže da menjaju postojeću praksu dečjih brakova.

Koaliciju, između ostalih, čine predstavnici Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, UNICEF-a, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Nišavskog, Jablaničkog i Južnobanatskog upravnog okruga, skupštinskih odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, kao i prava dece, Zaštitnika građana, Poverenika za rodnu ravnopravnost, Grada Beograda, udruženja civilnog društva Bibija, Ternipe, Udruženja Roma Novi Bečej,Udruženja Romkinja Osvit, Praksis, Indigo, Atina ,Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu i UN agencija.

Četvrti sastanak Nacionalne koalicije za okončanje dečjih brakova  održan je 16. septembra 2020.godine. Nakon sumiranja aktivnosti koje sprovode članice  Koalicije  sa posebnim osvrtom na COVID 19 , dogovoreni su dalji koraci koji su usmereni na prevenciju i eleminaciju dečjih brakova u Srbiji.

Aktivnosti Bibije u skladu sa epidemiološkom situacijom

111Ciljna grupa građana sa kojima radi ŽRC “Bibija” živi u neformalnim naseljima i jedan broj njih ne raspolaže sredstvima informacione i digitalne tehnologije, ali postoji i deo koji ima mobilne telefone putem kojih je moguće uspostaviti komunikaciju, a deo ima i pristup društvenim mrežama kao što su facebook, mesinger, viber.

Takođe, veliki broj nema znanja i veštine koje su im potrebne da se na adekvatan način ponašaju u vanrednom stanju uvedenom zbog epidemije corona virusa u Republici Srbiji, između ostalog i zbog otežanog pristupa pravovremenim i istinitim informacijama. Svi smo svesni da prema pripadnicma romske populacije u značajnoj meri postoje predrasude većinskog stanovništva, kao i neadekvatan pristup uslugama koje obezbeđuju insititucije sistema. Ovo je bilo izraženo i pre epidemije a u ovoj situaciji će uvereni smo biti još izraženije. Cela populacija, koja živi u neformalnim naseljima bez adekvatnih uslova života, uključujući i pristup tekućoj i čistoj vodi i malom životnom prostoru u kome je nemoguće obezbediti kućnu izolaciju, je u ovakvoj epidemiološkoj situaciji posebno osetljiva, dok su i u okviru nje svakako najranjivije žene i deca, a posebno deca u ranom uzrastu, trudnice I porodilje. Poznato je i da se u kriznim situcijama, pogotovo onim koje uključuju i ograničeno kretanje, više izražen rizik od porodičnog i rodno zasnovanog nasilja.

U ovom periodu osetljive grupe, među kojima i romske porodice koje žive u neformalnim naseljima imaju potrebe za korišćenjem raznih usluga institucija a posebno u oblasti zdravstvene zaštite i raznih servisa podrške koji su u ovom epidemiološkom periodu pruženi svim građanima Republike Srbije. Međutim da bi ostvarili svoja prava i koristili novouvedene servise podrške potrebno je da imaju blagovremenu I tačnu informaciju koja prava i na koji način mogu da ostvare. U društvenom okruženju u kome žive, nisu u mogućnosti da imaju takve informacije a verujemo I da određene usluge koje su im ranije bile dostupne sada nisu u potrebnoj meri. 

U cilju da u što većoj meri pružimo podršku ovoj ranjivoj grupi, mi smo uspostavili tačku kontakta kojoj se stanovnici obraćaju za pitanja koja imaju a i u slučaju da ukažu na situaciju da im određene institucije odbiju da pruže neophodne i zakonom obavezne usluge. Jako je važno da je to organizacija koja im je poznata i sa kojom su imali pozitivnu saradnju i u koju imaju poverenje. Većina pripadnika romske populacije sa kojom radimo ima mobilne telefone i komunikacija telefonom i putem vibera je  vrlo značajna za pristup adekvatnim informacijama i savetima.

Takođe, mi hoćemo i da aktiviramo nadležne institucije koje kontrolišu zakonitost I pravilnost rada državnih organa, ukoliko uočimo da nisu pružili potrebne usluge, navedenoj ciljnoj grupi, a bile su obavezne. U skladu sa potrebama koje bi se uočile radom na terenu, u hodu bi svoje aktivnosti prilagođavale potrebama stanovnika u neformalnim naseljima, a pre svega deci u ranom uzrastu, trudnicama i porodiljama. U pitanju je specifičan period i mislimo da će predstojeći dani u značajnoj meri usmeravati i naše aktivnosti ali smo spremne da im na pravi način odgovorimo, a sve u cilju što potpunije zaštite i pomoći pripadnicima romske populacije.

Kako bi ovo realizovali, mi smo napravile call-centar u kom naše aktivistkinje i pravnica daju sve potrebne informacije  svim ženama, majkama, devojčicama kojima je potrebna podrška. Osobe koje nemaju kredita za pozive mogu da  da pošalju SMS poruku, na osnovu koje bi mi mogli da ih pozovemo i odgovorimo na sva njihova pitanja. Naši telefoni dostupni su svakog dana od 10.00 do 17.00 časova. Takođe tamo gde postoji mogućnost radimo on-line radionice. U ovakvim kriznim situacijama povećava se i nasilje prema ženama i deci u naseljima. Mi takođe pružamo pružimo podršku u ovim situacijama. 

Takođe, kada se radi o upisu u pripremni predškolski program i u osnovne škole možemo da obezbedimo sve potrebne informacije.

Telefoni na koje možete da nas pozovete su 063206781, 0648768520, 0603930992, 0606011107, 0603008940, 0631115672.

Ostani kod kuće

Nacionalni izveštaj u okviru projekta "Ujedinjeno za zaustavljanje nasilja prema ženama"

222Pogledajte, nacionalni izveštaj o primeni Konvencije UN o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) i Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) u vezi sa diskriminacijom i nasiljem prema Romkinjama u Republici Srbiji.

Ovaj izveštaj je nastao u okviru projekta "Ujedinjeno za zaustavljanje nasilja prema ženama",koji je implemenitiran u okviru regionalnog programa EU / UN Women “Zaustavljanje nasilja prema ženama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj: Primena normi, promena svesti”.

Organizacije, članice nacionalne mreže, koje su  koje su učestvovale u prikupljanju podataka i sastavljanju ovog izveštaja su:  Bibija Romski ženski centar, Beograd; Femplatz, Pančevo; Most 014, Valjevo; Praxis, Beograd; Romani Cikna, Kruševac; Ternipe, Pirot; Viktimološko društvo Srbije, Beograd; Ženski Romski centar Veliki Crljeni, Lazarevac; Ženski prostor, Niš.

Elektronska verzija nacionalnog izveštaja

Regionalni izveštaj u okviru projekta "Ujedinjeno za zaustavljanje nasilja prema ženama"

sli

Pogledajte regionalni izveštaj o primeni Konvencije UN o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) i Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) u vezi sa diskriminacijom Romkinja u oblastima zdravstvene zaštite, dečjih brakova, rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici.

Nastao je u okviru projekta "Ujedinjeno za zaustavljanje nasilja prema ženama",koji je implemenitiran u okviru regionalnog programa EU / UN Women “Zaustavljanje nasilja prema ženama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj: Primena normi, promena svesti”.

Elektronska verzija regionalnog izveštaja

Konferencija "Ujedinjeno za zaustavljanje nasilja prema ženama"

image003

Najava Regionalne konferencije: "Ujedinjeno za zaustavljanje nasilja prema ženama"

19. septembar 2019.
Palata Srbija
Bulevar Mihajla Pupina 2
Beograd, Srbija


Romski ženski centar Bibija u partnerstvu sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost I Koordinacionim telom za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja Vlade Republike Srbije organizuje Regionalnu konferenciju"Ujedinjeno za zaustavljanje nasilja prema ženama".

Konferencija se organizuje u okviru regionalnog programa EU / UN Women “Zaustavljanje nasilja prema ženama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj: Primena normi, promena svesti”.

Regionalne partnerske rganizacije na projektu su: Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma "Otaharin", Bijeljina, Bosna i Hercegovina; "NVO Mladi Romi", Herceg Novi, Crna Gora; i Asocijacija za žene i mlade "Luludi", Skoplje, Severna Makedonija.

Svrha konferencije je da predstavnici/ce Vlada zemalja učesnica, organizacija civilnog društva koje se bave položajem Romkinja, eksperti/kinje i međunarodna zajednica udruže snage kako bi doprineli razvoju mera usmerenih ka smanjenju višestrukih, međusobno povezanih nejednakosti, diskriminacije i nasilja prema Romkinjama u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji.

Na konferenciji će biti predstavljen Regionalni izveštaj o primeni Konvencije UN o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) i Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) u vezi sa diskriminacijom Romkinja u oblastima zdravstvene zaštite, dečjih brakova, rodno zasnovanog asilja i nasilja u porodici, sa ciljem usvajanja Zajedničke izjave sa preporukama za donosioce odluka na svim nivoima za poboljšanje položaja Romkinja u region Zapadnog Balkana.

Projekat - Sve za decu: Mobilizacija zajednice za podršku razvoju romske dece...

PROJEKAT:  SVE ZA DECU: MOBILIZACIJA ZAJEDNICE ZA PODRŠKU RAZVOJU ROMSKE DECE U NAJRANIJEM DETINJSTVU

POZICIJA: Senior stručnjak-kinja za procenu delovanja lokalnih timova za podršku ranom razvoju dece koja žive u romskim naseljima u sledećim lokalnim samoupravama: Beograd – gradske opštine Zemun i Palilula, Požarevac/Kostolac, Leskovac, Pirot i Kragujevac.

OPIS POSLA

Svrha angažovanja:

1.      Procena efekata, efikasnosti i održivosti intersektorskog rada i pružanje podrške romskim porodicama od strane ustanova/profesionalaca, predstavnika lokalnih samouprava i aktivista nevladinih organizacija, primenom strategija i metodologije usmerenih na porodicu, kroz individualno planiranje podrške po modelu „jedan plan za jedno dete/porodicu“.

2.      Definisanje preporuka za dalje osnaživanje lokalnih timova za podršku ranom razvoju, unapređivanje inter-sektorskog rada i postojećih mehanizama podrške tri relevantna sistema (zdravlja, obrazovanja i socijalne zaštite).

Produkti koji treba da budu isporučeni

Metodologija istraživanja i instrumenti za prikupljanje podataka na terenu

Izveštaj o procenjenim efektima i intersektorskom radu na lokalnom nivou


Kratak opis najpersepktivnije prakse na lokalu

Preporuke – opšte, prema lokalitetima i prema akterima za dalju izgradnju kapaciteta, povećanje efektivnosti, efikasnosti i održivosti

Skraćeni izveštaj na engleskom jeziku

Projekat:

"Sve za decu: mobilizacija zajednice za podršku razvoju romske dece u najranijem detinjstvu"

Trajanje angažmana:

20 radnih dana u periodu 15. septembar – 10. novembar. 2019. godine

 

1.     Obrazloženje

Projekat doprinosti osnaživanju i podržavanju intersektorskog rada sa romskim porodicama kroz individualne, grupne i aktivnosti u zajednici, planirane i realizovane od strane lokalnih timova za podršku ranom razvoju (koji funkcionišu kao deo mobilnih timova za inkluziju Roma gde oni postoje ili nezavisno) i uz uključivanje postojećih mehanizama podrške, odnosno postojećih i novih programa i usluga na lokalu. Lokalni timovi, sastavljeni od predstavnika-ice tri relevantna sistema (zdravstvena i socijana zaštita, obrazovanje/predškolska ustanova), predstavnika-ica lokalne samouprave (najpre romski koordinator gde postoji) i  organizacija civilnog društva su osnovna karika kroz koju se ostvaruje podrška porodicama i deci u peirodu najosetljivijem za razvoj i učenje. Cilj ovog načina rada je efikasnije povezivanje lokalnih romskih organizacija sa institucijama tri najvažnija sistema, kako bi se kreirale efikasne i uspešne intersektorske aktivnosti za unapređenje položaja romskih porodica i kako bi se umanjili rizici po zdravlje i opšti razvoj dece koja žive u nestimulativnim uslovima. Patronažne sestre, zdravstvene medijatorke i aktivisti-kinje organizacija civilnog društva direktno rade sa romskim porodicama sa decom uzrasta do šest godina, a koje žive u podstanardnim naseljima.

Kroz saradnju svih aktera koji rade na terenu i drugih zaposlenih u domu zdravlja, centru za socijalni rad, predškolskoj ustanovi, jedinici lokalne samouprave, roditelji su dodatno  podržani za prevazilaženje specifičnih problema u oblasti zdravlja i razvoja dece, ishrane, imunizacije, higijene, bezbednosti, zaštite od diskriminacije i drugih problemima sa kojima se deca i porodice souočavaju u od najranijeg uzrasta deteta.

Veliki značaj u ovim aktivnostima imaju patronažne i pedijatrijske službe koje u okviru svojih redovnih poseta najčešće viđaju porodice i u prilici su da vrlo rano prepoznaju rizike po zdrav rast i razvoj dece, kao i rane pokazatelje da razvoj ne protiče kako je očekivano. Projektom je planirano da primenom određenih instrumenata (ček-lista) za evidentiranje i rano prepoznavanje rizika, patronažne sestre markiraju porodice kojima je potrebna integrisana (inter-sektorska) podrška, kao i da se na osnovu ovih potreba, a uz pristanak porodice,  kroz Lokalni tim za podršku ranom razvoju, zajedno sa partnerima, kreira plan podrške za ove porodice. Plan podrške uključuje aktivnosti koje su odgovornost različitih aktera, u skladu sa prepoznatim potrebama, a tim periodično sagledava rezultate rada i dodaje nove ciljeve za porodicu odnosno po ispunjenju svih ciljeva isključuje porodicu iz intenzivnog fokusa rada tima. Takođe, lokalni timovi u podršku su uključili različite aktere iz lokalne zajednice, koristići, pre svega, postojeće institucionalne mehanizme i procedure za podršku porodicama iz osetljivih grupa. Kroz posete porodici od strane zdravstvenih medijatorki i aktivista, organizacije civilnog društva svojim programima osnažuju i edukuju porodice, pružaju im potrebne informacije, znanja, veštine i druge vidove podrške, od važnosti za zdravlje, rast i razvoj dece i za unapređivanje roditeljskih veština i kompetencija. Efekti podrške, treba da bude izmereni i kontinuitet obezbeđen ponovljenim redovnim posetama patronažne sestre, koja koristeći ček liste prati promene i napredak u razvoju deteta i u roditeljskim praksama u oblasti zdravlja, ishrane, imunizacije, podsticanja igre i učenja i o tome informiše tim.

2.     Cilj angažovanja senior stručnjaka-kinje:

Cilj angažovanja stručnjaka-kinje je:

1.      Procena efekata, efikasnosti i održivosti intersektorskog rada i pružanje podrške romskim porodicama od strane ustanova/profesionalaca, predstavnika lokalnih samouprava i aktivista organizacija civilnog društva, primenom strategija i metodologije usmerenih na porodicu, kroz individualno planiranje podrške po modelu „jedan plan za jedno dete/porodicu“

2.      Definisanje preporuka za dalje osnaživanje lokalnih timova za podršku ranom razvoju, unapređivanje inter-sektorskog rada i postojećih mehanizama podrške tri relevantna sistema (zdravlja, obrazovanja i socijalne zaštite)

S obzirom da su lokalni timovi formirani od predstavnika tri relevantna sistema (zdravstvena i  socijana zaštita, obrazovanje), predstavnika lokalne samouprave i organizacija civilnog durštva, ili u okviru mobilnih timova za inkluziju Roma u opštinama gde oni postoje ili kao nezavisni, važno je da se procenom obuhvati:

 • način organizacije lokalnog tima u odnosu na održivost funkcionisanja lokalnog tima unutar lokalne samouprave (kao deo mobilnog tima za inkluziju Roma, ili deo drugih inter-sektorskih struktura)
 • kvalitet i efikasnost saradnje svih aktera/profesionalaca uključenih u kreiranje i pružanje podrške porodici i deci iz romske zajednice, na lokalnom nivou (zaposleni u domu zdravlja, centru za socijalni rad, predškolskoj ustanovi, jedinici lokalne samouprave);
 • kvalitet povezivanja lokalnih romskih orgnaizacija i institucija iz tri sistema;
 • relevantnost, efektivnost i efikasnost korišćenja mehanizma izrade individualnog plana podrške za dete i porodicu – procene, planiranja, praćenja njegove realizacije, i mogućnost održivosti ovog mehanizma u sistemu
 • obuhvat i domet posebnih intersektorskih aktivnosti, koje su kreirane i tokom projekta realizovane, za unapređivanje položaja romskih porodica kroz ostvarivanje ciljeva definisanih individualnim planovima podrške za dete i porodicu, sa ciljem da se umanje rizici po zdravlje i unapredi opšti razvoj dece u romskim pordicama koje žive u nestimulativnim uslovima;
 • efikasnost preduzetih terenskih aktivnosti patronažnih sestara, zdravstvenih medijatorki i aktivisti organizacija civilnog društva za rad sa romskim porodicama, proeca dobijenje i potrebne podrške za dalju izgradnju njihovih kapaciteta;
 • efikasnost/iskorišćenost postojećih mehanizama podrške u lokalnim zajednicama (kao što su mobilni tim za inkluziju Roma, koordinator za romska pitanja, pedagoški asistent u predškolskoj ustanovi, referent za društvene delatnosti, usluge podrške porodici kroz centar za socijalni rad i programe socijalne zaštite, patronažna i pedijatrijska služba doma zdravlja, inter-resorna komisija, nevladin sektor);
 • programska usmerenost na rada sa romskim porodicama u romskim zajednicama, radi pružanja podrške za prevazilaženje specifičnih problema u oblasti zdravlja dece, ishrane, imunizacije, higijene, bezbednosti , razvojnih problema dece, diskriminacije i drugih problemima sa kojima se suočavaju
 • potrebe za zagovaranjem i daljom izradnjom kapaciteta aktera radi poboljšanja efekata zadovoljavanja potreba deteta i porodice.
3.     Obaveze senior stručnjaka-kinje:

 • Upoznavanje sa dokumentacijom, procesima i aktivnostima koji su podržani projektom, sastanka sa projektnim timom BIBIJE , UNICEFom i eventualno obilzak nekog od timova radi prikupljanja potrebnmih informacija za razvoj metodologije
 • Kreiranje metodologije i potrebnih instrumenata za realizaciju analize i procene efekata uspešnosti delovanja i kapaciteta lokalnog tima za rani razvoj i procenu adekvatnosti projektnih aktivnosti;
 • Predstavljanje metodologije i dogovor o planu rada;
 • Organizacija i realizacija najmanje 6 radnih sastanaka sa lokalnim timovima za rani razvoj, po jedan radni sastanak sa svakim lokalnim timom u šest jedinica lokalne samouprave ;
 • Sasatanka sa SKGO projektnim timom u odnosu radi sagledavanja rada mobilnih timova i strategije njihovog osnaživanja i eventualno drugim akterima koji deluju na lokalnom nivou
 • Analiza informacija dobijenih od predstavnika-ica lokalnog tima za rani razvoj u šest jedinica  lokalne samouprave ;
 • Analiza primene određenih instrumenata u radu patronažnih službi (ček-lista) za evidentiranje i rano prepoznavanje rizika;
 • Analiza procesa izrade i praćenja indivudlanog plana podrške za dete i porodicu 
 • Analiza intersektorskih aktivnosti realizovanih tokom projekta za unapređivanje položaja romskih porodica kroz ostvarivanje ciljeva definisanih individualnim planovima podrške za dete i porodicu;
 • Procena kapaciteta i spremnosti lokalnih institucija i lokalnih romskih organizacija  za kreiranje i pružanje adekvatne podrške porodicama/roditeljima/zakonskim zastupnicima/deci;
 • Priprema analitičkog dokumenta koja sadrži procenu efekata i održivosti intersektorskog rada u oblasti podrške romskim porodicama i deci u oblasti zdravstvne i socijalne zaštite i ranog razvoja;
 • Opis najperspektivnijeg modela organizacije i rada intersektorskog tima
 • Kreiranje  specifičnih preporuka za svaki lokalni tim i opštih preporuka za podršku ranom razvoju, za unapređivanje inter-sektorskog rada i postojećih mehanizama podrške tri relevantna sistema (zdravlja, obrazovanja i socijalne zaštite);
 • Učešće u predstavljanju analitičkog dokumenta u šest lokalnih samouprava: Beograd – gradske opštine Zemun i Palilula, Požarevac/Kostolac, Leskovac, Pirot i Kragujevac.
 • Sažetak izveštaja na engleskom jeziku;
 • Izveštaj o radu
4.     Uslovi

Potrebne kvalifikacije, znanja i veštine:
 • Najmanje univerzitetska diploma iz oblasti obrazovanja, društvenih ili humanističkih nauka;
 • Minimalno pet godina kontinuiranog iskustva u istraživanjima u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite i obrazovanja dece;
 • Iskustvo u razvijanju sličnih dokumenata/analiza;
 • Odlično poznavanje engleskog i srpskog jezika;
 • Odlične analitičke i komunikacione veštine.
Radno i profesionalno iskustvo:
 
 • Razumevanje problema i potreba romske zajednice u oblastima zdravstvene i socijalne zaštite i obrazovanja, sa naglaskom na razumevanje ranog razvoja dece;
 • Poznavanje i iskustvo u radu sa lokalnim samoupravama
 • Specifično iskustvo u radu sa civilnim društvom, posebno romskim, zatim sa porodicama/roditeljima/zakonskim zastupnicima i decom koja pripadaju ranjivim kategorijama, kao i sa lokalnim institucijama;
 • Iskustvo u radu sa marginalizovanim kategorijama stanovništva.
5.     Vremenski okvir

 
Zadatak

Broj radnih dana

Vremenski period

Pripremni sastanak sa PT i UNICEFom i analiza projektne dokumentacije i procesa 1

Do 20.09.2019.

Predlog istraživačke metodologije i instrumenata 2

Do 25. 09 2019

Plan poseta lokalnim timovima za rani razvoj i prikupljanje podataka na terenu u 6 lokalnih samouprava 4

Do 05.10.2019.

Analiza podataka, preporuke i prvi draft izveštaja 5

Do 20.10.2019

Prikupljanje komentara na prvi draft i preporuke 2

Do 25.10.2019.

Konačni izveštaj sa preprukama i sažetkom na engleskom  jeziku

2

Do 31.10.2019.

Učešće u predstavljanju izveštaja u 6 lokalnih samouprava 4

01-10.11.2019.

  20

 


6.     Trajanje angažovanja

Period angažovanja: 15. septembar – 10. novembar. 2019. godine
Ukupno dana angažovanja: 20 radnih dana.                     

7.     Podnošenje prijave

1. Ne postoji standardni obrazac za prijavu.  Prijava treba da sadrži ime i prezime podnosioca, naziv  pozicije i datum ponošenja prijave.
2. Stručnjak/kinja  treba da pošalje biografiju sa detaljnim podacima u vezi sa prethodnim  iskustvom u istraživanju u oblasti ranog razvoja dece, rada sa osetljivim društvenim grupama, posebno romskom zajednicom, kao i biografske podatke o realizovanim sličnim poslovima.
3. Rok za podnošenje prijave  je  09. septembar 2019. godine do 17,00 h.
4. Prijavu treba podneti elektronskim putem na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Angažovanje ekspertkinje za projekat

  
1Opis poslova (ToR) za pisanje  regionalnog izveštaja o primeni Istanbulske konvencije i CEDAW konvencije


BIBIJA Romski ženski centar i UN WOMEN

Regionalna kancelarija za Evropu i Centralnu Aziju realizuju projekat  "UJEDINJENO ZA ZAUSTAVLJANJE NASILJA NAD ŽENAMA"

Projekat je fokusiran na ujedinjenje glasova građana i građanki, žena, nacionalnih i lokalnih NVO, eksperata i ekspertkinja, branioca i braniteljski ljudskih prava, aktivista i aktivistkinja organizacija civilnog društva i nacionalnih organizacija koje rade na romskim i rodnim pitanjima, za zaustavljanje nasilja nad ženama.

Opsti cilj projekta

Doprinos unapređivanju mera koje su usmerene na smanjenje višestrukih, međusobno povezanih neravnopravnosti, diskriminacije i nasilja nad Romkinjama. Aktivne organizacije civilnog društva u prevenciji i suzbijanju nasilja nad ženama su ključni akteri u monitoring i implementaciji i CEDAW-a i Istanbulske konvencije. Ovaj Projekat podržava  OCD da ispune svoju ulogu. Jačanje glasa Romkinja da prate, izveštavaju i zastupaju sprovođenje konvencije Saveta Evrope o prevenciji i suzbijanju nasilja nad ženama i porodičnog nasilja (poznata i kao Istanbulska konvencija) i Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW).

Opis potreba:

Angažovani ekspert/kinja će  biti odgovoran/na za:

1.Objedinjavanje  nacionalnih izveštaja o primeni Istanbulske i CEDAW konvencije sačinjenih od nacionalnih eksperata   a  dostavljenih od strane  partnera na projektu iz Makedonije, Crne Gore, BiH i Republike Srbije.   

2. Priprema regionalnog izveštaja na srpskom i engleskom jeziku.

2. Učešće na regionalnom sastanku partnerskih organizacija.

3. Učešće i predstavljanje regionalnog izveštaja na jednodnevnoj regionalnoj konferenciji.

Raspored

 Angažovana  ekspertkinja će realizovati  aktivnost od 10. maja  2019.  do 15. juna 2019. godine.

Podnošenje i vrednost predloga-ponude

Ne postoji standardni obrazac za predlog-ponudu.

1. Predračun potrebnih sredstava, u dinarskoj valuti. Vrednost ugovora bit će određena prema prihvaćenoj ponudi.

Sve aplikacije pristigle do 6. maja 2019. godine do 15,00 časova putem e-maila: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  biće razmatrane.

Sve aplikacije koje ne ispune zadate kriterijume, neće biti razmatrane.
                              .

Srećan 8. april Međunarodni dan Roma

romi8. april obeležava se kao Međunarodni dan Roma od 1990. godine.

 

Ovaj dan predstavlja sećanje na Prvi međunarodni kongres Roma koji je održan 1971. godine u Londonu. Na ovom kongresu razgovaralo se o socijalnim pitanjima Roma, romskom jeziku, kulturi, obrazovanju i ratnim zločinima počinjenim nad pripadnicima romske populacije u Drugom svetskog ratu. Usvojena je romska zastava, himna pesma Đelem, đelem, kao i ime za romski narod Romi.

 

Bahtalo 8. aprili Maškarthemutno Dive e Romengo

Srećan 8. april Međunarodni dan Roma

Happy April 8 International Roma Day!

Proglašeni dobitnici ovogodišnje Nagrade EU za integraciju Roma...

bibija

 

Evropska komisija je na zvaničnoj ceremoniji objavila dobitnike Treće EU nagrade za integraciju Roma za Zapadni Balkan i Tursku. Pokrenuta 2014. godine, nagrada ima za cilj da naglasi politički značaj integracije Roma u procesu proširenja EU, da poveća ulogu ključnih igrača, i da pokaže odlučnost i posvećenost EU da poboljša socijalnu inkluziju Roma.

Potpuni spisak i biografije dobitnika možete pronaći ovde.

 

 

 

 
svasicSlavica Vasić

 

Slavica je aktivistkinja i suosnivačica Romskog ženskog centra “BIBIJA“, osnovanog 1998. godine u Beogradu. Misija centra je jačanje položaja Romkinja u društvu i vidljivost njihovih prava, uključujući i pravo na obrazovanje, slobodan izbor partnera, zapošljavanje i adekvatne zdravstvene usluge. “BIBIJA” je takođe posvećena rešavanju pitanja nasilja nad Romkinjama i ranih brakova u romskoj zajednici.
Slavica je posebno uključena u socijalnu integraciju žena iz višestruko marginaliziranih grupa. Doprinela je povećanju vidljivosti marginaliziranih Romkinja na tržištu rada, ali i skretanju pažnje javnosti na predrasude i stereotipe prema Romkinjama i drugim marginaliziranim grupama. Posebno je posvećena pomaganju devojčicama u njihovom obrazovanju.
Takođe je učestvovala u izradi nekoliko strateških dokumenata vezanih za rodnu ravnopravnost i socijalnu inkluziju Roma i Romkinja. Ona nastavlja da prati javnu politiku u tim sektorima.
“Moja prava nagrada su devojke, mlade žene koje su uspele da promene svoje živote. Već vidim promene u nekim mlađim devojkama; najvažnija stvar za romske žene ili devojke je obrazovanje. Želimo da smanjimo broj ranih brakova, želimo da se romske devojke obrazuju, želimo da budu kao i sve druge žene u Srbiji“, tvrdi ona.

 

Han: Odajemo počast pokretačicama promena

 

Komesar EU za evropsku politiku susedstva i pregovore o proširenju Johannes Han kaže da nagrada promoviše inkluzivno društvo.

„Оvogodišnjom nagradom, EU odaje počast aktivistkinjama Romkinjama, pokretačicama promena, čija posvećenost doprinosi promovisanju inkluzivnijeg društva. Unapređenje ženskog liderstva i ekonomskog osnaživanja je apsolutni prioritet Evropske unije. Mi promovišemo ravnopravnost polova i osnaživanje žena u svim aspektima naše politike, kako unutar tako i izvan EU, jer je to na dobrobit svih.“
Od procenjenih 10-12 miliona Roma koji žive u Evropi, oko milion živi na zapadnom Balkanu i oko 2,8 miliona živi u Turskoj. Romi imaju bogatu kulturu i istoriju, koja je neraskidivo povezana sa Evropom, ali su se takođe suočili sa dugom istorijom siromaštva i isključenosti. Iako su ravnopravni građani, previše ih je još uvek žrtve rasizma, diskriminacije, socijalne isključenosti i žive u velikom siromaštvu. Poboljšanje inkluzije Roma stoga i dalje ostaje ključni prioritet za EU i efikasna integracija postaje jedan od uslova koje zemlje proširenja moraju ispuniti kako bi postale država članica.

bibija 3bibijaa1

"16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja prema ženama"

Danas počinje kampanja "16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja prema ženama". BIBIJA i ove godine aktivno zagovara nultu toleranciju na nasilje prema Romkinjama.

PROGOVORI – PROTIV NASILJA SE IZBORI

 Preporuke

A.   Strateški i zakonodavni okvir

 • Neophodno je primenjivati zakonske odredbe ravnopravno na sve građane i građanke Republike Srbije u skladu sa Istambulskom konvencijom.
 • Potrebna je strožija kaznena politika u oblasti borbe protiv nasilja prema ženama.
 • U najskorije vreme pristupiti izradi novog strateškog okvira koji će definisati mere protiv nasilja prema ženama, sa posebnim merama koje se odnose na bolju zaštitu Romkinja u situaciji nasilja.
 • Ženska parlamentarna mreža treba da uvrsti temu položaja Romkinja u agendu svog delovanja.


B.    Institucionalni odgovor države na nasilje prema ženama u porodici i partnerskim odnosima

 • Uspostaviti sveobuhvatni pristup borbi protiv nasilja prema ženama, sa fokusom na žene iz društveno osetljivih grupa, koji će uključivati obrazovanje, rad i zapošljavanje, zdravstvenu zaštitu i stanovanje.
 • Koordinisati razne aktivnosti u ovoj oblasti na svim nivoima.
 • Uspostavljanje baze podataka i evidencije žrtava nasilja u porodici i partnerskim odnosima, koja će sadržavati i etnički osetljive podatke,  sa ciljem boljeg planiranja strateških mera. 
 • Uspostavljanje nacionalne SOS linije, koja će biti besplatna i  dostupna i Romkinjama u romskim naseljima.
 • Da se u AP uz novu Strategiju za Rome/kinje ubaci u cilju za socijalnu zastitu i mere i aktivnosti vezano za zastitu Romkinja od nasilja.


C.    Saradnja organizacija civilnog društva i institucija na nacionalnom i lokalnom nivou

 • Neophodno je uspostaviti čvršću saradnju između lokalnih institucija i civilnog društva kroz potpisivanje lokalnih sporazuma o saradnji.
 • Uključivanje romskih ženskih organizacija u lokalne timove za zaštitu od nasilja.
 • Pokrenuti sveobuhvatno istraživanje o rasprostranjenosti i uzrocima nasilja prema Romkinjama.


D.    Lokalni nivo

 • Doslovna primena Opšteg i posebnih protokola za suzbijanje i sprečavanje nasilja u porodici i partnerskim odnosima na lokalnom niovu.
 • Neophodno je kontinuirano stručno usavršavanje kako instituciaj na lokalu tako i organizacija civilnog društva. 


E.    Mediji

 • Neophodno je stalno stručno usavršavanje o načinima izveštavanja o temi nasilja u porodici i partnerskim odnosima, sa fokusom na Romkinje i žene iz društveno osetljivih grupa.
 • Sankcionisanje senzacionalnističkog izveštavanja u medijima.

 

1bb

2 bb