image003

Najava Regionalne konferencije: "Ujedinjeno za zaustavljanje nasilja prema ženama"

19. septembar 2019.
Palata Srbija
Bulevar Mihajla Pupina 2
Beograd, Srbija


Romski ženski centar Bibija u partnerstvu sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost I Koordinacionim telom za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja Vlade Republike Srbije organizuje Regionalnu konferenciju"Ujedinjeno za zaustavljanje nasilja prema ženama".

Konferencija se organizuje u okviru regionalnog programa EU / UN Women “Zaustavljanje nasilja prema ženama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj: Primena normi, promena svesti”.

Regionalne partnerske rganizacije na projektu su: Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma "Otaharin", Bijeljina, Bosna i Hercegovina; "NVO Mladi Romi", Herceg Novi, Crna Gora; i Asocijacija za žene i mlade "Luludi", Skoplje, Severna Makedonija.

Svrha konferencije je da predstavnici/ce Vlada zemalja učesnica, organizacija civilnog društva koje se bave položajem Romkinja, eksperti/kinje i međunarodna zajednica udruže snage kako bi doprineli razvoju mera usmerenih ka smanjenju višestrukih, međusobno povezanih nejednakosti, diskriminacije i nasilja prema Romkinjama u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji.

Na konferenciji će biti predstavljen Regionalni izveštaj o primeni Konvencije UN o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) i Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) u vezi sa diskriminacijom Romkinja u oblastima zdravstvene zaštite, dečjih brakova, rodno zasnovanog asilja i nasilja u porodici, sa ciljem usvajanja Zajedničke izjave sa preporukama za donosioce odluka na svim nivoima za poboljšanje položaja Romkinja u region Zapadnog Balkana.