• bibija@eunet.rs
Vesti
Angažovanje ekspertkinje po projektu “Romski ženski aktivizam u zaštiti romskih devojaka i devojčica od nasilja uzrokovanog dečijim brakovima”

Angažovanje ekspertkinje po projektu “Romski ženski aktivizam u zaštiti romskih devojaka i devojčica od nasilja uzrokovanog dečijim brakovima”

Romski ženski centar

B I B I J A

Za rad na projektu “Romski ženski aktivizam u zaštiti romskih devojaka i devojčica od nasilja uzrokovanog dečijim brakovima”, koji je podržan od strane UN Trust Fund-a od 1. oktobra 2023. do 30. septembra 2026, tražimo ekspertkinju.

Opis poslova (ToR) za angažovanje eksperta/kinje  za razvijanje kurikuluma za radionice i tribine sa  materijalima o dečijim brakovima, uključujući informacije o posledicama, pravnim aspektima i dostupnim servisima podrske

Izvođenje projekta u opštinanama i gradovima: Pirot, Bujanovac, Vranje, Kostolac, Zrenjanin, Pančevo, Žabalj, Leskovac, Kruševac, Zvezdara (Beograd)

Romkinje u zemljama Balkana su  jedna od najugroženijih društvenih grupa, sa najmanjim procentom obrazovanja, zapošljavanja, pristupa zdravstvenoj zaštiti, itd. I pored brojnih napora civilnog sektora, donatora i  država unapređenje položaja Romkinja ide sporo usled začaranog kruga siromaštva i diskriminacije, u kome se nalaze. Jedan od elemenata tog začaranog kruga su i rani, prisilni I dečiji brakovi.

Romska ženska mreža je usmerena na ukidanje prakse dečijih brakovova koji su prisutni u romskoj zajednici. Činjenica je da se dečiji brakovi dešavaju i među opštom populacijom u Srbiji, često među siromašnijim stanovništvom i u ruralnim predelima, ali je ova praksa, ipak, veoma zastupljena u romskim zajednicama, gde se, na osnovu podataka iz UNICEF-ovog MIKS istraživanja, više od polovine devojčica udaje pre navršene 18. godine života.

Na osnovu rezultata Istraživanje o rasprostranjenosti dečijih brakova u Srbiji, koje je sprovela ženska Romska mreža ( 2021 godine), sprovedeno na uzorku od, 1485 ispitanica,  1358 žena je u brak stupilo između 18. i 25. godine  (45%), dok je njih 143 (5%) u brak stupilo nakon navršenih 25 godina. Ispitanica koja je najstarija stupila u bračnu/vanbračnu zajednicu tada je imala 36 godina. Od ukupnog broja ispitanica, 1443 živi u bračnoj zajednici (48%), 1011 u vanbračnoj zajednici (34%), 217 je razvedeno (7%), 199 je udovica (7%), 113 je samo (4%), a preostala 31 ispitanica (1%) je rekla da je u vezi/verena ili neudata.

Navedeni rezultati ukazuju da značajan broj Romkinja nisu stupile u rani dečiji prinudni brak već u uzrastu starijem od 18 godina. Ovaj podatak je značajan upravo u cilju identifikacije životnih okolnosti i socijalnog okruženja koje je doprinelo da u bračnu/ vanbračnu zajednicu stupe kao punoletne osobe. Identifikaciju ključnih tačaka koje su doprinela da u bračnu/vanbračnu zajednicu stupe kao punoletne će nam ukazati koji su to značajni činioci koji su doprineli da romska devojčica ne stupi u dečji brak.

Opšti cilj projekta jeste smanjiti Smanjiti zastupljenost dečjih brakova u romskoj zajednici u Srbiji,  zaštiti ljudska prava romskih devojčica 

Projekat je adresiran na romsku zajednicu, predstavnike instutucija, kao i Romkinje aktivisktinje, kako bi sveobuhvatno delovao na uzroke i posledice dečijih brakova. U Kroz projekat  ukazujemo na različite problema sa kojima se Romkinje susreću, posebno one koje su žrtve dečijih brakova.

U okviru aktivnosti 1. 1. Razvijanja kurikulum za radionice I tribine sa  materijalima o decjim brakovima, uključujući informacije o posledicama, pravnim aspektima, i dostupnim servisima podrske planirano je angažovanje ekspertkinje za razvijanje metodologije za radionice sa romskim devojčicama u romskim naseljima koje su  informisane su i usvojile su znanje o zenskim pravima, kao i zaštitnim mehanizmima za odupiranje decjim brakovima, kao i metodologije za izvođenje  trirbina koje ce se baviti koje će se baviti posledicama štetnih tradicionalnih praksi, zakonskim odredbama bračne zajednice, sa posebnim naglaskom na ljudska prava, prava žena i mladih članova zajednice, kao i otporom i  načinima reagovanja protiv dečijih brakova.

Neophodne kompetencije:

  • Minimum 5 godina relevantnog iskustva u oblasti prava žena i zaštite žena od nasilja
  • Iskustvo u pisanju  metodologije za radionice i tribine a u vezi dečjim, prinudnim i ranim brakovima
  • Fleksibilnost u radu, sposobnost za prilagodjavanje planova/inicijativa u odnosu na kontekst

Zadaci:

1. Izrada scenarija za radionice sa mladim Romkinjama i devojčicama u romskim naseljima  u 10 pilot opština  na temu podizanja samopouzdanja i zaštite od dečijih brakova

2. Izrada scenarija informativno/edukativnih/diskusionih tribina u 10 pilot opština u Srbiji, koje će se baviti posledicama štetnih tradicionalnih praksi, zakonskim odredbama bračne zajednice, sa posebnim naglaskom na ljudska prava, prava žena i mladih članova zajednice, kao i otporom i  načinima reagovanja u slučajevima dečijih brakova.

 3. Obuka  aktivistkinja Romske ženske mreže Srbije iz 10 opština  za izvođenje radionica i tribina na terenu u romskim naseljima

Angažovani ekspert/kinja će realizovati aktivnost 15. novemebra 2023. godine do  15. junuara 2024. 

Molimo Vas da nam prilikom prijave dostavite  CV.

Sve aplikacije treba da budu dostavljene putem e-mail: rzc@bibija.org.rs

Biće razmatrane samo aplikacije pristigle do 10. novembra 2023. godine do 15:00 časova

Hvala Vam na zainteresovanosti i učešću!

Beograd, 01. novembar 2023. godine

Share and Enjoy !

Shares