SVETSKA KONFERENCIJA PROTIV RASIZMA bila je akciono orijentisana i fokusirana  na praktične korake u iskorenjivanju  rasizma, uključujući i mere prevencije, edukacije i zaštite. Takođe, nastojala je da obezbedi efektivne mere za  ublažavanje posledica  koje žrtve rasizma i rasne diskriminacije nose.

»Ukoliko Svetska konferencija treba da predstavlja razliku, ona mora ne samo da podigne svest o zlu rasizma, već mora i da vodi ka pozitivnim akcijama na nacionalnim, regionalnim i međunarodnim nivoima kako bi to donelo olakšanje onima koji nose ožiljke rasizma i rasne diskriminacije.«, bile su reči gospođe Meri Robinson, visokog komsara za ljudska prava.

Pripremna komisija je usvojila sledeće teme koje su predstavljale diskusioni okvir Konferencije:

  1. Izvori, uzroci, forme i savremene manifestacije rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije i rodne netolerancije,
  2. Žrtve rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije i slične netolerancije,
  3. Mere prevencije, edukacije i zaštite radi iskorenjivanja rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije i rodne netolerancije na nacionalnim, regionalnim i međunarodnim nivoima,
  4. Strategije za postizanje pune i efektivne jednakosti, uključujući i međunarodnu saradnju i angažman Ujednjenih Nacija i drugih međunarodnih mehanizama u borbi protiv rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije i sličnih netolerancija.

Većina ljudi se slaže da se rasisti ne rađaju, već stvaraju, a osnovni razlog za postojanje rasizma je neznanje. »Stoga, naša je misija da se suprostavimo neznanju – znanjem, bigateriji  sa tolerancijom i izolaciji sa pruženom rukom dobrote.«, reči su Generalnog sekretara UN, Kofi Anana  na Međunarodnom danu iskorenjivanja rasne diskriminacije, 21. marta 1999. godine)

Važnost konferencije

Važno je  bilo omogućiti Romima, pre svega, Romkinjama da učestvuju na  konferenciji svetskih razmera.  Bila je to prilika za upoznavanje drugih žena iz različitih krajeva sveta. Veoma uzbudljive, ali i bolne bile su priče žena iz drugih zemalja tokom jednog pretresa održanog 31. avgusta 2001. Napominjemo da su Romkinje imale po prvi put priliku da govore na jednoj ovakvoj konferenciji i da se njihove priče čuju. Bilo je to veoma bolno, ali impresivno iskustvo.

Akcije

PETAK 31.8.2001.

»Žene na ukrštanju rasizma i drugih zabrana: pretres ljudskih prava«

CENTAR ZA ŽENSKO GLOBALNO VOĐSTVO

NEDELJA 2.9.2001.

Brifing nevladinih organizacija od strane NVO odseka Svetske konferencije protiv rasizma.

Panel »Glasovi žrtava«

Uticaj višestruke diskriminacije na žene

Radionica »Na ukrštanju rodnosti i rasne diskriminacije« OHRCHR

UTORAK 4.9.2001.

Brifing nevladinih organizacija od strane NVO odseka Svetske konferencije protiv rasizma.

Panel »Pravo dece na obrazovanje« OHCHR i UNICEF

Panel »Glasovi potčinjenih žena« OHCHR

Kontakti:

ATHINGANOI Romska omladinska organizacija iz Češke Republike (Robert Olah),

KZRS Kulturna asocijacija Roma u Slovačkoj,

Ellisa L. Helms sa Univerziteta Pitsburg, USA

UDRUŽENJE SOCIJALNIH RADNIKA – Galway (Siobhan O Donoghue)…

KORACI  KA  REŠAVANJU  PROBLEMA ROMA

Beograd, 01. i  02. oktobar 2001.

Katolička služba za pomoć – CRS pokrenula je u periodu od juna do avgusta 2001. godine  istraživanje na temu »POTREBE I PROBLEMI ROMSKE POPULACIJE IZ UGLA 34 ROMSKA UDRUŽENJA«. Aktivistkinje Romskog ženskog centra BIBIJA podelile su svoja iskustva sa terena i dale moguće predloge rešavanja nekih gorućih pitanja, pre svega, Romkinja.

Ciljevi  ovog istraživanja bili su:  utvrditi kako Romi žive u Srbiji, koji su njihovi najveći problemi, gde su uzroci tih problema, koja su moguća rešenja i ko nastoji da ih sprovede. Ciljna grupa istraživanja su bili predstavnici romskih nevladinih organizacija uže Srbije, bez Kosova i Vojvodine

Rezultati istraživanja objavljeni su u studiji po radnim naslovom »Potrebe i problemi romske populacije iz ugla 34 romska udruženja«. Prezentacija istraživanja i diskusija  u kojoj su učestvovali predstavnici  34 romske organizacije, održana je 01. i 02. oktobra 2001. u hotelu Metropol u Beogradu.

TRENING ZA ROMKINJE NVO MENTORE

19-23. 01. 2002. Beogra

 ODHIR/ kontakt centar za Rome i Sinte razvio je program pod radnim nazivom  »ROMI I PAKT ZA STABILNOST« koji je finansirala Evropska komisija, fokusirao se na usmeravanje, osnaživanje i umrežavanje Roma kao potpunih učesnika u post-kriznom menadžementu, zastupanju i razvoju trajnog civilnog društva u jugo-istočnoj Evropi. »Romani CRISS« je ugovorom bio dužan da realizuje taj program od februara 2001 do februara 2002. godine.

  Glavni ciljevi programa su bili:

  1. razvijanje kooperativne strukture u saradnji sa međunarodnim agencijama i lokalnim romskim NVO-ima radi rešavanja problema Roma u kriznim i post-kriznim situacijama;
  2. uspostavljanje stabilanog »Romi-Romima« procesa samoorganizacije, civilne participacije i stabilan društveni razvoj u okiru i širom južnoistočnih zemalja Evrope;
  3. usmeravanje i osnaživanje Romkinja za proces demokratizacije i rekonstrukcije u regionu.

U cilju postizanja trećeg cilja – usmeriti i osnažiti Romkinje – »Romani CRISS« je pripremio seminar pod nazivom  »Trening za Romkinje NGO metore« zajedno sa Romskim ženskim centrom »BIBIJA« kao implementacionim partnerom.Trening je predviđao izgradnju kapaciteta i asistenciju u postavljanju novih NVO-a Romkinja u cilju promocije ženskih prava i stvaranju osnove za buduće generacije

            »TRENING ZA ROMKINJE NVO MENTORKE« održan je od 19. do 23. januara 2002. godine u Beogradu, u hotelu »Excelsior«. Kao mentorke učestvovale su: Rozalija Ilić iz »Romskog informativnog centra« (Kragujevac, YU), Vera Kurtić iz »Ženskog prostora« (Niš, YU), Nadira Selman iz »R.A.ESMA« (Skoplje, BJR Makedonija), Leticija Mark iz Romske ženske organizacije-Za našu decu« (Temišvar, Rumunija), Lilijana Kovačeva iz »KXAM« (Sofija, Bugarska) i Slavica Vasic iz »Romskog ženskog centra- BIBIJA«. Kao mentorisane učestvovale su: Nadica Balog iz »Romske ženske Udruge – Romsko srce« (Zagreb, Hrvatska), Indira Bajramović iz »Bolja budućnost – Romska ženska organizacija« (Tuzla, BiH), Elizabeta Dautovska iz RHZZ »KXAM« (Kumanovo, BJR Makedonija), Indira Redžepi bivša aktivistkinja organizacije »Aškali IDP« (Klina, Kosovo), Fatima Naza iz »SOS za žene i decu žrtve nasilja« (Nikšić, Crna Gora) i Danijela Jovanović iz Obrenovca, Beograd (NVO u formiranju).

   U radu treninga učestvovali su i gosti: Gordana Stevanović (predstavnica Saveznog Ministarstva za nacionalne manjine), Slavica Stojanović i Jadranka Stojanović (Fond za Otoreno društvo – Beograd), Zorica Mršević (OEBS- Misija u Srbiji).

Jedna od aktivnosti  treninga bila je poseta jednom od najugroženijih beogradskih romskih naselja »Deponija«.

            Na kraju treninga dobili smo šest mentora i šest mentorisanih. Mentori će asistirati tim organizacijama kako bi razvili svoje aktivnosti ili će se aktivnosti mentora usmeriti ka  formiranju  nove NVO, ukoliko ih mentorisane nemaju. Zadartak mentora je sa prenesu svoje ekspertsko i terensko znanje na mlade romske aktivistkinje i obezbedi trajnu komunikaciju.

ROMI U CENTRALNOJ I JUGOISTOČNOJ EVROPI

SAVA CENAR, Beograd, 2002.
Savezno ministarstvo nacionalnih i etničkih zajednica  organizovalo je 17.,18. i 19. maja 2002. u Sava centru konferenciju ROMI U CENTRALNOJ I JUGOISTOČNOJ EVROPI.

Skup je pozdravio gosp. Rasim Ljajić, savezni ministar nacionalnih i etničkih zajednica, Žarko Korać, podpredsednik Vlade Republike Srbije, Stefano Sanino, šef misije OEBS-a u SRJ. U  radu konferencije, čiji radni jezici su bili romski, srpski i engleski, pored predstavnika državnih ureda i kancelarija koji se bave integracijom Roma iz Slovenije, Hrvatske, Slovačke, Rumunije, Češke, Mađarske  učestvovali su Marsel Kurtijade, predstavnik Svetske organizacije Roma i istaknuti lingvista, Osman Balić, podpredsednik IO Skupštine opštine Niš, dr Nikolaj George, OEBS-ODHIR i drugi .

Teme koje su obrađivane bile su: ROMI I INSTITUCIJE, MODELI I ISKUSTVA SA INTEGRACIJOM ROMA, DOPRINOS NVO STRATEGIJA INTEGRACIJE ROMA, RAZVOJ REGIONALNE SARADNJE U VEZI SA INTEGRACIJOM  ROMA, OBRAZOVANJE ROMA.

O iskustvima sa programima integracije Roma govorili su predstavnici država regiona koji su ukazivali da su rezultati ovih programa i mera doprineli poboljšanju socijalno ekonomskih uslova života romskih porodica, afirmaciji nacionalne kulture.

Konferencija je zaključena saglasnošću učesnika da Interministarska grupa nastavi sa započetim poslovima, a početkom sledeće godine donese Inicijalni tekst strategije Roma, a da Savezno ministarstvo nacionalnih i etničkih zajednica omogući predstavnicima romskih organizacija da predlože svoj  predlog u vezi sa razvojem i budućnosti romske zajednice. 

REGIONALNA KONFERENCIJA ROMSKIH NVO

PALIĆ 2002.

U organizaciji  Romskog  Informativnog Centra iz Kragujevca na Palićkom jezeru od 19. do 24. aprila 2002. pod radnim nazivom REGIONALNA KONFERNCIJA ROMSKIH NVO. Učešće u radu je uzelo 50 predstavnika  iz Srbije, Crne Gore, Kosova i Metohije, Makedonije, Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Cilj konferencije bio je okupljanje romskih aktivista sa prostora EX YU, zatim pronalaženje izlaza za goruće probleme  Roma i podsticanje regionalne saradnje.

Teme o kojima je bilo reč su sledeće: razmena informacija o položaju Roma i dostignućima Roma; problemi sa kojima se susreću Romi u pravnoj regulativi; kako rešavati postojeće probleme; kako se izboriti za dobijanje statusa nacionalne manjine i koje su prednosti takvog statusa, prenošenje iskustva o tome kako su se Romi u drugim državama za ovaj status, zatim alternativno obrazovanje; ljudska prava i kako unaprediti saradnju i zajedničke projekte.

Učesnici konferencije smatraju za najveći problem: diskriminacija, predrasude, stereotipi i njihov rezultat – kršenje ljudskih prava nad Romima u svim zemljama regiona.
Kao zaključak skupa predstavljao bi zajednički projekat koji bi se odnosio na stvaranje regionalnih centara romskih NVO koji bi predstavljali začetak budućeg međuregionalnog umrežavanja romskih NVO.     

RAZVIJANJE SOCIO-ZAŠTITNE FUNKCIJE LOKALNE ZAJEDNICE U ZADOVOLJAVANJU POTREBE ROMA

Niš, Kruševac, Obrenovac, jun 2002.

Sa demokratskim promenama u Jugoslaviji stvoreni su početni uslovi da se problemima  romske populacije pristupi na sistematski način.  Preduslov za implementaciju i razvoj ovakvog i sličnih modela je da ključni nosioci sistema socijalne zaštite, pre svega profesionalci u centrima za socijalni rad, ovladaju specifičnim veštinama i znanjima za pripremu socijalnog rada u lokalnoj zajednici. Projekat pod nazivom

RAZVIJANJE SOCIO-ZAŠTITNE FUNKCIJE LOKALNE ZAJEDNICE U ZADOVOLJAVANJU POTREBE ROMA

predlaže puteve koji garantuju uspeh postavljenih ciljeva.  Osnovni ciljevi projekta su razvijanje resursa, kapaciteta i odgovornosti lokalne zajednice za sveobuhvatno i kontinuirano zadovoljavanje socio-zaštitnih i integrativnih potreba romske populacije. Projekat će biti realizovan u tri faze na teritoriji opština Niš, Kruševac i Obrenovac. Prva faza pokriva period od aprila do decembra 2002. i uključuje ralizaciju edukativnih seminara u Nišu, Kruševcu i  Obrenovcu. Druga faza je period od januara do decembra 2003. i predviđa treninge za profesionalce, motivisanje romskih lidera u podržavanju aktivnosti romskih centara, uključivanje volontera u rad romskih centara. Treća faza pokriva januar – decembra 2004. i uključuje  edukativne seminare na temu fundraisinga, organizovanje lobi grupe, obezbeđivanje donacija iz lokalnih izvora. Partneri u sprovođenju ovog projekta su :

–          Socio humanitarno udruženje SAČUVAJMO DECU – nosilac aktivnosti projekta
–          Romske nevladine organizacije iz opština uključenih u projekat
–          Centri za socijalni rad iz opština uključenih u projekat
–          Ostali sistemi u tri lokalne zajednice (zdravstvo, obrazovanje, zavodi za zapošljavanje, policija, ostale službe socijalne zaštite)
–          Ministarstvo za socijalna pitanja republike Srbije: obezbeđuje logističku podršku za realizaciju

Share and Enjoy !

Shares