Veza između nasilja prema ženama i ženskog siromaštva je svakodnevna pojava koja nas okružuje. Iskustvo Romskog ženskog centra BIBIJA govori da  Romkinje koje su zlostavljane od strane svojih muževa retko traže pomoć, jer pravni sistem  njihove slučajeve ne tretira sa punom ozbiljnošću, što sa svoje strane predstavlja kršenje njihovih građanskih prava. Romkinje koje su napustile nasilne partnere, osiromašile su usled diskriminacije u zaposlenju i nedostatka odgovarajuće socijalne pomoći. Slično tome, Romkinje raseljena lica sa Kosova koje imaju pravo na međunarodnu zaštitu i pomoć, često trpe diskriminaciju na javnim mestima, onemogućuje im se pristup hrani i zdravstvenoj zaštiti. Na taj način, kršenje ženskog građanskog prava na ličnu bezbednost  vodi ka kršenju njihovih drugih društvenih i ekonomskih prava. Ukoliko se ne naglasi veza između zloupotrebe građanskih i političkih prava sa jedne strane i ekonomskih i društvenih prava sa druge slabi se pozicija sa kojih nastupaju  organizacije koje se zalažu i bore za poštovanje  ženskih ljudskih prava.

Share and Enjoy !

Shares