Opis poslova (ToR) za angažovanje eksperta/kinje  izradu analize slučaja. rani, dečji, prinudni brakovi  za potrebe Romske ženske mreže Srbije

Projekat “Institucionalna podrška radu Romske Ženske Mreže Srbije” projekat traje od 01.08.2022 do 31.07.2023

Podržan je  od strane: TRAG FONDACIJE u okviru programa “Osnaživane ženskih organizacija i pokreta u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori za borbu protiv nasilja nad ženama” koji finansira OAK fondacija

Romska ženska mreža je usmerena na ukidanje prakse dečijih brakovova koji su prisutni u romskoj zajednici. Činjenica je da se dečiji brakovi dešavaju i među opštom populacijom u Srbiji, često među siromašnijim stanovništvom i u ruralnim predelima, ali je ova praksa, ipak, veoma zastupljena u romskim zajednicama, gde se, na osnovu podataka iz UNICEF-ovog MIKS istraživanja, više od polovine devojčica udaje pre navršene 18. godine života.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku u Srbiji oko 2.000 maloletnika svake godine zasnuje bračnu ili vanbračnu zajednicu (jedan supružnik maloletan ili su oba supružnika maloletna). Od tog broja je, kako navodi Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, 1.215 devojčica i 204 dečaka.

Pozivajući se na istraživanja UNICEF-a, ova praksa najzastupljenija među romskom populacijom te u ruralnim područijima istočne i jugoistočne Srbije. Dečiji brakovi se u romskoj populaciji održavaju zbog nedostatka interesa šire društvene zajednice da se tim problemom ozbiljnije bavi pod obrazloženjem da je reč o “romskom običaju”. Uz ovakve predrasude, diskriminaciju i težak ekonomski položaj Roma u Srbiji, problem dečijih brakova ostaje na socijalnoj margini.

Sistem ovu pojavu uglavnom prećutno toleriše kao pojavu karakterističnu za romsku zajednicu i ne prepoznaje je kao kršenje dečijih prava i nasilje nad decom, sem u retkim slučajevima, kada opet sistem reaguje retroaktivno nakon što je već došlo do bračne zajednice maloletnika pa čak i rađanja dece. Ovaj problem postaje sve izraženiji jer zbog postojanja predrasuda i stereotipa prema romskoj zajednici, pripadnici većinske populacije zaposleni u institucijama sistema ne reaguju i ne primenjuju normativne i strateške mere pozivajući se na to da su dečiji brakovi romska tradicija.

Zbog ovakvog neodgovornog odnosa romske i šire društvene zajednice na problem dečijih brakova, romske devojčice ne mogu ostvariti svoja zakonima zagarantovana prava na obrazovanje, ekonomsku nezavisnost, život bez nasilja, slobodu odlučivanja i ostaju iskljućene iz svih svera društvenog života. Dečiji brakovi su uzrok osipanja romskih devojčica iz obrazovnog sistema, stezanja kruga siromaštva oko njih, pojačavanja rizika od porodičnog i partnerskog nasilja i kršenja osnovnih dečijih prava.

Podrška fondacije OAK RŽM je usmeren na javno zagovaranja za unapređenje položaja romskih devojčica na lokalnom i nacionalnom nivou u Republici Srbiji. Projektna ideja prati ratifikovane i donete međunarodne i nacionalne dokumente koji se odnose na ženska – dečija ljudska prava i stvara uslove za njihovu dopunu i primenu. 30romsko ženskih organizacija okupljenih u RŽM, u skladu sa strateškim ciljevima delovanja Mreže će kroz niz aktivnosti nastaviti da radi na podizanju nivoa svesti i mobilizaciji romske i šire društvene zajednice kako bi mogli da deluju na rešavanje ovog zajedničkog problema.

U okviru aktivnosti 1.1. Izrada nalize slučaja- rani, dečji, prinudni brakovi planirano je angažovanje eksperta/kinje za izradu analize slučaja- rani, dečji, prinudni brakovi koje ima za cilj, a na osnovu rezulata istraživanja Romske ženske mreže,  koji ukazuju na značajnu zastupljenost ove pojave i razlučitim akterima koji su bili prisutni. Istraživanje je ukazalo na potrebe rada sa zajednicom kako bi se identifikovali pojedinačni slučajevi i stekao kompletan uvid kako je došlo do postojanja ranih dečijih prinudnih brakova. Počev od toga ko je sve doprineo da se sklopi rani, prinudni dečiji brak pa sve do toga da li je neko iz institucija sistema imao saznanja o ovoj pojavi  i ako da,  da li je reagovao i kako.

Neophodne kompetencije:

  • Minimum deset godina relevantnog iskustva u oblasti prava žena i zaštite žena od nasilja
  • Iskustvo u pisanju analiza I izveštaja a u vezi dečjim, prinudnim I ranim brakovima
  • Fleksibilnost u radu, sposobnost za prilagodjavanje planova/inicijativa u odnosu na kontekst

Zadaci:

–   Izrada scenarija za studije slucajeva

 – Obuka aktivistkinja za rad na studiji slučaja

–  Obradjeni podaci i uradjena analiza 

Angažovani ekspert/kinja će realizovati  aktivnost od 1. januara  2023. godine do   31. jula 2023. 

Molimo Vas da nam prilikom prijave dostavite  CV.

Sve aplikacije pristigle do 29. decembra   2022. godine do 15:00 časova biće razmatrane.

Sve aplikacije  treba da budu dostavljene putem e-mail: rzc@bibija.org.rs

Hvala Vam na zainteresovanosti i učešću!

Beograd, 24. decembar 2022. godine

Share and Enjoy !

Shares