Angažovanje eksperta/kinje za održavanje seminara

Romski ženski centar

Romano džuvljano centro

B I B I J A

Opis poslova (ToR) za angažovanje eksperta/kinje za održavanje seminara  (2 eksperta/kinje)

Vrsta tendera: održavanje seminara za predstavnike lokalnih institucija

Projekat: “Romski ženski aktivizam u zaštiti romskih devojaka i devojčica od nasilja uzrokovanog dečijim brakovima”, koji je podržan od strane: UN Trust Fund-a od 01 oktobra 2023 do 30 septembra 2026. godine Izvođenje projekta u opštinanama  i gradovima: Bujanovc, Vranje, Pirot, Leskovac, Kruševac, Kragujevac, Kostolac, Žabalj I beogradske opštine Zvezdara i Voždovac

Vreme trajanja: 10. maj -30 jun 2024. godine

a) Svrha:Svrha izvrsioca je da podrži aktivnosti u sklopu projekta “Romski ženski aktivizam u zaštiti romskih devojaka i devojčica od nasilja uzrokovanog dečijim brakovima”, pre svega u pogledu pružanja usluge održavanja dvodnevnog treninga za predstavnike lokalnih koalicija o uzrocima i posledicama dečjih brakova, nadležnostima i odgovornostima sistema i adekvatnom reagovanju. Primarni zadatak je podizanje svesti o tome da dečji brakovi nisu deo romske culture i ukazivanje na odgovornost celog društva na pojavu ove štetne prakse. 

b) Cilj: Osigurati rezultatski-orijentisanu, efektivnu, efikasnu, i odgovornu implementaciju projektnih aktivnosti i dostignuća projektnih rezultata.

c) Osnovne informacije: Romkinje u zemljama Balkana su jedna od najugroženijih društvenih grupa, sa najmanjimprocentom obrazovanja, zapošljavanja, pristupa zdravstvenoj zaštiti, itd. I pored brojnih naporaccivilnog sektora, donatora i država unapređenje položaja Romkinja ide sporo usled začaranogkruga siromaštva i diskriminacije, u kome se nalaze. Jedan od elemenata tog začaranog kruga su irani, prisilni I dečiji brakovi. Romska ženska mreža je usmerena na ukidanje prakse dečijih brakovova koji su prisutni uromskoj zajednici. Činjenica je da se dečiji brakovi dešavaju i među opštom populacijom u Srbiji, često među siromašnijim stanovništvom i u ruralnim predelima, ali je ova praksa, ipak,veoma zastupljena u romskim zajednica ma, gde se, na osnovu podataka iz UNICEF-ovog MIKSistraživanja, više od polovine devojčica udaje pre navršene 18. godine života. Na osnovu rezultata Istraživanje o rasprostranjenosti dečijih brakova u Srbiji, koje je sprovelaženska Romska mreža ( 2021 godine), sprovedeno na uzorku od, 1485 ispitanica, 1358 žena je ubrak stupilo između 18. i 25. godine (45%), dok je njih 143 (5%) u brak stupilo nakon navršenih25 godina. Ispitanica koja je najstarija stupila u bračnu/vanbračnu zajednicu tada je imala 36godina. Od ukupnog broja ispitanica, 1443 živi u bračnoj zajednici (48%), 1011 u vanbračnoj zajednici (34%), 217 je razvedeno (7%), 199 je udovica (7%), 113 je samo (4%), a preostala 31ispitanica (1%) je rekla da je u vezi/verena ili neudata. Navedeni rezultati ukazuju da značajan broj Romkinja nisu stupile u rani dečiji prinudni brak veću uzrastu starijem od 18 godina. Ovaj podatak je značajan upravo u cilju identifikacije životnihokolnosti i socijalnog okruženja koje je doprinelo da u bračnu/ vanbračnu zajednicu stupe kaopunoletne osobe. Identifikaciju ključnih tačaka koje su doprinela da u bračnu/vanbračnuzajednicu stupe kao punoletne će nam ukazati koji su to značajni činioci koji su doprineli da romska devojčica ne stupi u dečji brak.

Opšti cilj projekta Smanjiti zastupljenost dečjih brakova u romskoj zajedniciu Srbiji, zaštiti ljudska prava romskih devojčica Projekat je adresiran na romsku zajednicu, predstavnike instutucija, kao i Romkinje aktivisktinje,kako bi sveobuhvatno delovao na uzroke i posledice dečijih brakova. Kroz projekat ukazujemo na različite problema sa kojima se Romkinje susreću, posebno one koje su žrtve dečijih brakova.

Dužnosti i odgovornosti

Merljivi rezultati radnog zadatka

Stručnjak/nja za izvođenje seminara odgovoran je za realizaciju jednog dvodnevnog    seminara koji će se sprovoditi na osnovu prethodno usvojene metodologije i plana rada. Stručnjak/nja za seminar je odgovoran za dizajn, pripremu i razvoj nastavnog materijala koji će podržati predstavnike lokalnih koalicija da imaju više informacija  o uzrocima i posledicama dečjih brakova, nadležnostima i odgovornostima sistema i adekvatnom reagovanju. Primarni zadatak je podizanje svesti o tome da dečji brakovi nisu deo romske culture i ukazivanje na odgovornost celog društva na pojavu ove štetne prakse.

Specifične odgovornosti uključuju:

• Dizajn, priprema i izrada nastavnih materijala;

• Procena i podrška učenju predstavnike lokalnih koalicija o uzrocima i posledicama  dečjih  brakova, nadležnostima i odgovornostima sistema i adekvatnom reagovanju   

• Podrška menadžeru projekta i realizaciji projektnih aktivnosti u vezi sa seminarima koji će doprineti podizanju svesti o tome da dečji brakovi nisu deo romske kulture i ukazivanje na odgovornost celog društva na pojavu ove štetne prakse. 

• Organizovanje seminara uz vođstvo projekt menadžera;

• Priprema izveštaja sa seminara: dnevni red seminara, PPT prezentacije, evaluacija, spisak učesnika, fotografije, narativni izveštaj, itd;

Indikatori učinka za evaluaciju rezultata

• Dobre smernice za predstavnike lokalnih koalicija o uzrocima i posledicama dečjih brakova, nadležnostima i odgovornostima sistema i adekvatnom reagovanju.

• Utvrđivanje ishoda seminara;

• Sistem ocenjivanja za analizu ishoda učenja učesnika, definisanje sposobnosti učesnika da pokažu niz veština nakon završetka seminara;

• Sprovođenje jednog dvodnevnog seminara na osnovu usvojene metodologije i dnevnog reda seminara;

• Odabir termina seminara u koordinaciji sa menadžerom projekta;

• Izveštaj o održanom seminaru;

• Obezbijeđena pomoć u pripremi seminarskog izvještaja, prikupljanje podataka;

• Evaluacija stručnjaka za održavanje seminara, na osnovu evaluacionih formulara dobijenih od učesnika;

• Završni izvještaj o realizaciji zadataka po završetku seminara;

Finansijska ponuda: dostaviti uz prijavu vašu finansijku ponudu za angažovanje (slobodna forma u word dokument naznačiti naziv projekta, pozicija za koju se prijavljujete i iznos) poslati potpisano;

Procenjena vrednost: 2 ekspertkinje procenjena vrednost 166.400 dinara (po osobi 83.200 bruto iznos);

Veštine i kompetencije

• Dobre organizacione sposobnosti i veštine upravljanja vremenom;

• Prikazuje kulturnu, polnu, versku, rasnu, nacionalnost i starosnu osetljivost i prilagodljivost;

• Pokazuje integritet modeliranjem etičkih standarda;

• Konzistentno pristupa radu sa energijom i pozitivnim, konstruktivnim stavom;

• Gradi jake odnose sa klijentima i spoljnim akterima;

• Odlične veštine informacione tehnologije, uključujući obradu teksta, aplikacije baze podataka, softver za prezentacije i internet;

• Veliko iskustvo u socijalnoj inkluziji, metodologiji istraživanja i radu sa ranjivim grupama;

• Jake komunikacijske i međuljudske veštine;

• Efikasne komunikacijske, prezentacijske i interpersonalne veštine;

• Sposobnost pokretanja rada, podrške i usmeravanja učesnika seminara.

Kvalifikacije i iskustvo:

-Najmanje univerzitetska diploma iz oblasti obrazovanja, društvenih ili humanističkih nauka;

-Minimalno pet godina kontinuiranog iskustva u radu sa romskom zajednicom na problematici dečjih brakova i problemu nasilja nad zenama i devojcicama;

-Odlično poznavanje srpskog jezika;

-Odlične analitičke i komunikacione veštine.

Molimo Vas da nam prilikom prijave dostavite CV i finansijsku ponudu.

Sve prijave pristigle do 30 aprila do 15.00 časova biće razmatrane.

Sve aplikacije treba da budu dostavljene putem e-mail: rzc@bibija.org.rs

Hvala Vam na zainteresovanosti i učešću!

Beograd, 16.april 2024.

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *