Romska deca, posebno devojčice, u velikom su riziku od dečjih brakova zbog siromaštva i diskriminacije, kao i neadekvatnog institucionalnalnog postupanja u slučajevima kada se sklapaju dečiji brakovi u romskoj populaciji . Referentne institucije (škole, centar za socijalni rad, medicinske ustanove, policija i pravosudni sistem) smatraju romske dečje brakove delom romske kulture,bez preduzimanja svih neophodnih zakonskih koraka za sprečavanje i zaustavljanje dečjih brakova. Romska ženska mreža Srbije je već dugi niz godina ukazuju na ovaj problem, pokušavajući da institucijima  približi rešavaanje problema  dečjijih brakova na multisektorski način.

Promene kojima težimo je uspostavljanje mehanizama podrške romskim porodicama sa decom u cilju sprečavanja dečjih brakova, ali i za romsku decu koja su u opasnosti od dečjih brakova. Ovaj mehanizam mora postojati na lokalnom nivou i mora biti multisektorski, sposoban da interveniše u već postojećim situacijama dečjih brakova, ali i holistički, kako bi delovali sinhrono u različitim aspektima života (obrazovni, zdravstveni, socijalni, kulturni, administrativni, finansijski).

S obzirom da je su neke od  lokalnih samouprava poptisnice  Protokola za unapređenje saradnje i razvoj integrativne socijalne zaštite namenjen ženama žrvama porodičnog i partnerskog nasilja i prevenciju dečjih brakova u lokalnoj zajednici i na taj nacin prepoznali značaj multisektorske saradnje u rešavanju ove i te kako negaditve društvene pojave, a što je još značajnije  prepoznati kao primer dobre prakse na lokalnu  Bibija romski ženski centar realizuje projekat „Lokalna podrška za okončanje dečjih brakova u Srbiji” podržan od strane Ignite Philantropy – projektne aktivnosti traju od 1. februara  do 30. septembra 2024. godine.

Partneri Bibije romskog ženskog centra  na projektu su iz Romske ženske mreže Srbije   NVO TERNIPE iz Pirota, NVO LERO iz Leskovca,  Unija Roma zapadne Srbije iz Šapca, NVO Uspešne Romkinje iz Kostolca. 

Od velikog značaja je da se konstituiše multisektorski lokalni tim koji bi bio sastavljen od predstavnika relevantnih institucija (centri za socijalni rad, regionalna/lokalna školska uprava organi, predstavnici opštinske uprave, policije, zdravstvene ustanove, romske nevladine organizacije, romske ženske NVO itd.) koji bi radio dalje na sprečavanju dečjih brakova u Srbiji kroz individualni akcionoi plan u svakom pojedinačnom slučaju dečjih brakova, uključujući procenu potreba deteta i porodice.

Projektne aktivnosti uključuju: iniciranje  konstituisanja multisektorskih lokalnih koalicija u 5 opština u Srbiji, sastavljenih od predstavnika relevantnih institucija (centri za socijalni rad, regionalna/lokalna školska uprava organi, predstavnici opštinske uprave, policije, zdravstvene ustanove, romske nevladine organizacije, romske ženske NVO itd.); podršku njihovom osnivanju i radu kroz angažovanje 5 lokalnih romskih aktivistkinja za fasilitaciju procesa dobre saradnje; izradu modela individualnog akcionog plana u svakom pojedinačnom slučaju dečjih brakova, uključujući procenu potreba deteta i porodice;zalaganje se za uspostavljanje integrisane prakse usluga i podrške, kroz stipendije lokalne samouprave za minimalno 3 romske devojčice na lokalnom nivou iz lokalnog budžeta u 5 ciljanih opština, kao primer dobre prakse u borbi protiv dečjih brakova; razvijanje  i štampanje Vodiča za efikasnu podršku u slučaju dečjih brakova na lokalnom nivou, na osnovu  konkretnog rada u okviru procesa; organizovanje  jednodnevne konferencije na kojoj ćemo predstaviti primere dobre prakse i Vodič za lokalnu podršku  predstavnicima državnih insitucija, međunarodnih organizacija, i donatora,  Nacionalnom savetu romske nacionalne manjine, Romske ženske mreže Srbije, drugim relevantnim domaćim nevladinim organizacijijama, medijima.

Share and Enjoy !

Shares