Uz podršku Gradske uprava Grada Beograda, Sekretarijata za socijalnu zastitu Bibija Romski ženski centar sprovodi projekat “Tradicija kao izazov i pokretački motiv u romskoj zajednici”  u romskim naseljima  opštinama Zemun, Palilula i Čukarica.  Projektne aktivnosti traju od 1. jula do 31.decembra 2022. godine.

Opšti cilj projekta jeste  povećanje vidljivosti problema ranih maloletnih brakova i podizanje svesati o negativnim posledicama tradiocionalnih običajnih praksi i ranih brakova na reproduktivno i mentalno zdravlje, pre svega, žena u romskoj zajednici i unapređivanje nivoa informisanosti o ljudskim pravima i pravima žena na izbor partnera, na obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, učešće u procesima donošenja odluka na nivou porodice i šire društvene zajednice.

Na sednici Skupštine grada Beograda, održanoj 14. februara 2022. godine, usvojen  jepredlog Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja na teritoriji Grada Beograda za period od 2022. do 2032. godine. U okviru dela koji se odnosi na socijalnu zaštitu 3.2.5.1 Dečji, rani i prinudni brak govori se o tome da dečji, rani i prinudni brak su oblici nasilja koji predstavljaju grubokršenje prava deteta, posebno devojčica, prema Konvenciji o pravima deteta iKonvenciji o eliminisanju svih oblika diskriminacije nad ženama. Oni ugrožavajupsihofizičko zdravlje devojčica i izlažu ih riziku od apatridije, nasilja uporodici itrgovine ljudima. Dečji brakovi su prisutni među opštom populacijom u Srbiji, često među siromašnijim stanovništvom i u ruralnim područjima istočnei jugoistočne Srbije. Ova praksa je međutim veoma zastupljena u romskim zajednicama.Dečji brakovi se u romskoj populaciji održavaju zbog nedostatka interesa šire društvene zajednice da se tim problemom ozbiljnije bavi, uz obrazloženje da je reč o “romskom običaju”. Uz ovakve predrasude, diskriminaciju i težak ekonomski položaj Roma i Romkinja u Srbiji, problem dečjih brakova ostaje na društvenoj margini.

Neposredni očekivani rezultati ovog projekta:

• podignuta svest romske zajednice, posebno majki Romkinja u romskim naseljima, o štetnim posledicama ranih brakova na reproduktivno zdravlje, posebno mladih devojaka i o važnosti obrazovanja;

• podignuta svest Romkinja i Roma, stanovnika romskih naselja o pravima dece i žena, važnosti obrazovanja i štetnim posledicama običajnih praksi, sa fokusom na rane brakove i rađanje;

• skretanje pažnje javnosti na rane brakove kao kršenja prava dece, posebno ženske dece.

Promene do kojih želimo da dođemo ogledaće se u sledećem:

• promena stavova majki i očeva iz romske zajednice, koji su učesnici naših radionica i debata, prema ranoj udaji i drugim običajnim praksama koje usporavaju napredak zajednice;

• u podršci devojčicama i mladim devojkama za završetak osnovnog obrazovanja i nastavak školovanja;

• promena stavova romske zajednice o planiranju porodice

Aktivnosti na projektu:

1.Organzovanje i održavananje 48 informativnih i edukativnih radionica za Romkinje i Rome u 6 romskih naselja na teritoriji Grada Beograda (Zemun, Palilula, Čukarica) .

2.Organizovanje 18 javnih debata u 6 romskih naselja o tradicionalnim praksama, običajnom pravu, rodnoj ravnopravnosti, kulturi identitetu

3. Sistematizacija dobijenih podataka sa terena i priprema konačnog projektnog izveštaja.

Produkti dobijeni kroz rad na terenu, radionice i javne debate, biće sistematizovani u završnom projektnom izveštaju prema pripremljenoj metodologiji koja će pokušati da odgovori na nekoliko pitanja:

• koje tradicionalne/običajne prakse su se održale

• za koje životne oblasti su vezane

• u kojoj meri su ove prakse deo svakodnevnog života

• rodna dimenzija tradicionalnih/običajnih praksi

• autentično viđenje zajednice pojedinih fenomena, napr. rani/ugovoreni brakovi

• u kojoj meri su kočnica integraciji i inkluziji u šire društvo

Priprema završnog narativnog i finansijskog izveštaja, sa sistematizovanim podacima sa terena biće realizovana tokom poslednjeg,meseca rada. Odgovorni za ovu aktivnost su PT i stručnjak/inja koji/a će pripremiti metodologiju rada na terenu.

4. Završna konferencija za štampu uz učešće Gradskog sekretarijata za socijalnu zaštitu, Međunarodnih organizacija, NVO organizacija i institucija na lokalnom i centralnom nivou  sa ciljem predstavljanja rezultata projekta široj publici.

Share and Enjoy !

Shares