Ekonomsko osnaživanje Romkinja: unapređivanje kapaciteta za zapošljavanje i samozapošljavanje” – 18.9.2020 – 31.3.2021.

Romski ženski Centar – Bibija, sprovodi projekat Ekonomsko osnaživanje Romkinja: unapređivanje kapaciteta za zapošljavanje i samozapošljavanje. Ove aktivnosti su deo šireg projekta ’’Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji’’ koji se sprovodi u okviru Nemačke razvojne saradnje. Projekat realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, u saradnji sa kabinetom potpredsednice Vlade Republike Srbije prof. dr. Zorane Mihajlović koja je ujedno predsednica Koordinacionog tеla za praćеnjе rеalizacijе Stratеgijе za socijalno uključivanjе Roma i Romkinja u Rеpublici Srbiji za pеriod od 2016. do 2025. godinе.

Projektne aktivnosti traju od 18. septembra 2020. – 31. marta 2021. godine.

Opšti cilj projekta je poboljšanje socio-ekonomskog položaja romske zajednice, a posebno Romkinja.

Specifični cilj je povećanje zapošljivosti Roma u sektoru proizvodnje i poslovnih usluga, kroz povećanje motivisane radne snage sa potrebnim kvalifikacijama.

Naš projekat, usmeren na gradove i opštine Valjevo, Leskovac i Beograd (Voždovac i Palilula), doprinosi primeni strateškog okvira socijalne inkluzije u procesu evropskih integracija i zalaže se za poboljšanje uslova života i rada Roma, kroz poboljšanje socijalno-ekonomskog razvoja.Ciljevi ove akcije takođe doprinose poboljšanju statusa najugroženijih građana, kroz stvaranja koristi za Rome koje su rezultat ekonomskog rasta i poboljšane ekonomske konkurentnosti.

Očekivani rezultati

  • Jačanje saradnje između lokalnih institucija u ciljanim jedinicama lokalne samouprave sa organizacijama civilnog društva o pravima iz oblasti zapošljavanja, samozapošljavanjai socijalne inkluzije osetljivih društvenih grupa.
  • Podignut nivo svesti romske zajednice, posebno žena, o ljudskim, manjinskim i pravima žena, kao i o mogućnostima koje daje radno pravo.
  •  Poboljšana mogućnost zapošljavanja za 50 romskih žena i muškaraca na tržištu rada u ciljanim jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji kroz stručne obuke.

Projektne aktivnosti se realizuju u Republici Srbiji,  u  Gradovima:  Beograd / gradske opštine Voždovac i Palilula, Leskovac i Valjevo

Aktivnosti

1. Uspostavljanje saradnje sa državnim i lokalnim institucijama i realizovanje seminara za romske organizacije (1 dvodnevna-obuka za 15 učesnika/ce.

2. Rad na terenu sa lokalnom romskom zajednicom kroz:

Organizovanje 30 radionica u cilju podizanja svesti i konsultativni, profesionalni rad sa Romkinjama u lokalnim filijalama Nacionalne službe za zapošljavanje u cilju podizanja svesti i procene mogućnosti zapošljavanja i kreiranje  individualnih planova za  zapošljavanje.

3. Realizacija programa stručnog  usavršavanja i prekvalifikacije kroz pohađanje kurseva  za nezaposlene Romkinje i Rome  (minimum 50- 40 Romkinja, 10 muškaraca).

Share and Enjoy !

Shares