Suštinska misija ženskog romskog pokreta u Srbiji izražena je nastojanjima da se promene stavovi i razmišljanjima Romkinja u smeru većeg angažmana u zadovoljavanju svojih osnovnih potreba za ljudskim, ženskim i manjinskim pravima. Koncepcija ženskih ljudskih prava nastoji da promoviše i učvrsti svest o ljudskosti žena, o postojanju ženskih ljudskih prava, o načinima njihovog kršenja i diskriminativnim praksama kojima se uspešno negiraju. Kada artikulišemo prava romskih žena kao ljudska prava, možemo rešavati probleme koji nas povezuju. Naglašavamo važnost vidljivosti i transparentnosti razmišljanja i stavova romskih žena, jer su one bitan činilac savremenog društva, kao i važna odrednica svog sadašnjeg i budućeg položaja u društvu i porodici.

Nevladin sektor koji se bavi implementacijom međunarodnih mehanizama za postizanje rodne ravnopravnosti u pisanju “alternativnog izveštaja” otvara mogućnost da  radi zajedno, ukaže na učestalost kršenja ženskih ljudskih prava i istovremeno da poboljša našu svakodnevnu egzistenciju. Kada uočimo slučajeve uskraćivanja prava  kao suštinski problem iz oblasti ljudskih prava, mi se borimo za vidljivost i pomeranje sa margina društva onih žena koje su na nju gurnute. Za istorijski obespravljene grupe, kao što je romska ženska grupa, borba za sopstvenost u okvirima šireg društva je važan korak u deklarisanju i potvrđivanju sopstvene ljudskosti.

Share and Enjoy !

Shares