“Ekonomsko osnaživanje Romkinja: unapređivanje kapaciteta za zapošljavanje i samozapošljavanje II” – 20.9.2021 – 10.4.2022.

Projekat “Ekonomsko osnaživanje Romkinja: povećanje kapaciteta za zapošljavanje i samozapošljavanje II”  koji realizuje Bibija Romski ženski centar u saradnji sa partnerskim organizacijama, sprovodi se uz podršku programa Nemačke razvojne saradnje “Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji”, koji sprovodi DeutscheGesellschaftfürInternationaleZusammenarbeit (GIZ) GmbH u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

BIBIJA Romski ženski centar u partnerstvu sa  Udruženjem ROSA iz Leskovca, Udruženjem Most 014 iz Valjeva  i Udruženjem Roma Novi Bečej iz Novog Bečeja, realizuje projekat:

Ekonomsko osnaživanje Romkinja: unapređivanje kapaciteta za zapošljavanje i samozapošljavanje II”

Projektne  aktivnosti traju od 20. septembra 2021. do10. aprila  2022. godine.

Opšti cilj projekta je poboljšanje socio-ekonomskog položaja romske zajednice, a posebno Romkinja.

Specifični cilj je povećanjezapošljivosti Roma u sektoru proizvodnje i poslovnih usluga, kroz povećanje motivisane radne snage sa potrebnim kvalifikacijama.

 Projekat će se baviti pitanjima koja se tiču:

1) Roma, a posebno Romkinja, koji nisu dovoljno obavešteni o mogućnostima zaposlenja i koji imaju nizak nivo obrazovanja i kompetencija i nedovoljno su konkurentni na tržištu rada. Informisanjem Roma u romskim naseljima, Bibija bi podstakla veliki broj njih, sa fokusom na žene, da poboljšaju svoj položaj na tržištu rada;

2) niskog nivoa međusektorske komunikacije i koordinacije na lokalnom nivou, kako bi se rešio problem nezaposlenosti Roma. Održavanjem informativnih sastanaka sa predstavnicima svih sektora (Nacionalne službe za zapošljavanje – NSZ, lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva – OCD, medija) i sprovođenjem INFO kampanje uticali bismo na relevantne aktere u oblasti zapošljavanja i doprineli uspostavljanju sistema komunikacija na nivou lokalnih samouprava.

3) nekonkurentnog položaja Roma na tržištu rada, gde su u filijalama NSZ evidentirani Romi prepoznati kao osobe sa faktorom otežane zapošljivosti.

Tokom sprovođenja projekta, posebnu pažnju posvetićemoRomkinjama, mladima i interno raseljenim licima koji predstavljaju posebno osetljive grupe u romskoj populaciji.

Očekivani rezultati

1.Ojačana saradnja između lokalnih institucija u odabranim opštinama i OCD u oblasti socijalnih i ekonomskih prava.

2.Povećan nivo svesti romske zajednice, posebno žena, o njihovim pravima i mogućnostima u pogledu rada.

3.U odabranim gradovima i opštinama Romi, a posebno Romkinje, kvalifikovani su za ulazak na tržište rada.

4.Uspostavlja se šema mentorstva.

Ciljna grupa:

300 Roma i Romkinja – najmanje 250 žena i 50 muškaraca učestvovaće na radionicama za razmenu informacija u romskim naseljima. 

Bibija RŽC i partnerske organizacije će mapirati do 50 Roma (40 Romkinja i 10 Roma) i uputiti ih u GIZ InR kako bi učestvovali u stručnim obukama, a dobiće i profesionalno savetovanje lokalnih filijala NSZ.

Projektne aktivnosti se realizuju u Republici Srbiji,  u  Gradu Beogradu / gradske opštine Surčin i Čukarica, Leskovcu, Valjevu i Novom Bečeju

Aktivnosti

1.Uspostavljanje saradnje sa državnim i lokalnim institucijama

2.Sprovođenje kampanje informisanja i savetovanje u vezi sa zapošljivošću

Rad na terenu sa lokalnom romskom zajednicom kroz: organizovanje 60 radionica  u cilju podizanja svesti i konsultativni, profesionalni rad sa Romkinjama u lokalnim filijalama Nacionalne službe za zapošljavanje u cilju podizanja svesti i procene mogućnosti zapošljavanja i kreiranje individualnih zapošljavanje.

3.Sprovođenje procene potreba među korisnicima kako bi se identifikovali stručne obuke koje su oni voljni da pohađaju, kao i poslovi za koje su zainteresovani kada su u pitanju ponuda na lokalnom tržištu rada i poslodavci u njihovim gradovima i opštinama.

4.Priprema i sprovođenje mentorske šeme

Priprema i sprovođenje programa mentorstva za romske žene, devojke i muškarce, kako bi ih motivisali i osnažili.

Share and Enjoy !

Shares