BIBIJA ROMSKI ŽENSKI CENTAR iz Beograda, realizuje projekat Ekonomsko osnaživanje Romkinja – unapređivanje kapaciteta za zapošljavanje i samozapošljavanje” u saradnji sa organizacijama civilnog društva “Rosa” iz Leskovca i Most 014 iz Valjeva. Projekat se sprovodi uz savetodavnu i finansisku podršku projekta Nemačke razvojne saradnje “Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji, koji sprovodi Nemačka orgnaizacija za medjunarodnu saradnju GIZ u saradnji sa kabinetom popredsednice Vlade Republike Srbije prof.dr Zorane Mihajlović koja je ujedno i predsednica Koordinacionog tela za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji. 

Opšti cilj projekta  je poboljšanje socijalno-ekonomskog položaja i socijalne inkluzije pripadnika romske zajednice, poboljšanje njihovih životnih uslova i smanjenje siromaštva.

Projekat traje 7 meseci od 18. septembra 2020 do 31. marta 2021.

Značaj kako socijalnog, tako i ekonomskog razvoja Roma prepoznat je na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou. Socijalna isključenost Roma, njihova nesposobnost da iskoriste svoje pune kapacitete sa margine života, kao i da učestvuju u društvenim odnosima i procesima, veoma je primetna u Srbiji. Usled siromaštva, nedostatka osnovnih znanja i mogućnosti kontinuiranog obrazovanja, ili kao rezultat diskriminacije, Romi su daleko od mogućnosti zapošljavanja, ostvarivanja prihoda i obrazovanja, kao i od uključivanja i učešća u društvenim mrežama i aktivnostima u zajednici

Najvažnija karakteristika socio-ekonomskog statusa romske zajednice ogleda se u niskom nivou učešća u ekonomiji, lošoj obrazovnoj strukturi, kao i velikoj zastupljenosti u neformalnoj ekonomiji, što sve rezultira generacijskim siromaštvom i dugoročnom socijalnom isključenošću. Godišnji izveštaji o primeni Druge dekade Roma u Srbiji 2016-25, ali i izveštaji Poverenika za ravnopravnost i najnoviji godišnji izveštaj ombudsmana Republike Srbije, jasno ukazuju da su Romkinje jedna od najranjivijih grupa, često okarakterisane kao žrtve „dvostruke i / ili višestruke diskriminacije“. Ovaj projekat  je usmeren ka rešavanju problema koji se tiču: 1) Roma, a posebno Romkinja, koji nemaju dovoljno informacija o mogućnostima zaposlenja i koji imaju niske obrazovne kompetencije i nisu dovoljno konkurentni na tržištu rada.  Informisanjem Roma u romskim naseljima, Bibija bi podstakla veliki broj njih da poboljšaju svoj položaj na tržištu rada; takodje i niskog nivoa međusektorske komunikacije i koordinacije na lokalnom nivou kako bi se rešio problem nezaposlenosti Roma. Održavanjem informativnih sastanaka sa predstavnicima svih sektora (NSZ, lokalnih samouprava, OCD, medija) i sprovođenjem INFO kampanje,  želimo da utičemo  na relevantne aktere u oblasti zapošljavanja i da doprinesemo  uspostavljanju sistema komunikacije na nivou lokalnih samouprava; i  nekonkurentne pozicije Roma na tržištu rada, gde su u filijalama NSZ registrovani Romi identifikovani kao teže zapošljiva lica. Tokom sprovođenja aktivnosti u ovom projektu, posebnu pažnju posvetićemo Romkinjama, mladima i interno raseljenim osobama, koje predstavljaju posebno osetljive grupe u romskoj populaciji.

Naš projekat, usmeren na gradove i opštine Valjevo, Leskovac i Beograd (Voždovac i Palilula), doprinosi primeni strateškog okvira socijalne inkluzije u procesu evropskih integracija i zalaže se za poboljšanje uslova života i rada Roma, kroz poboljšanje socijalno-ekonomskog razvoja.Opšti cilj projekta  je poboljšanje socio-ekonomskog položaja romske zajednice, a posebno Romkinja.

Specifični cilj je povećanje zapošljivosti Roma u sektoru proizvodnje i poslovnih usluga, kroz povećanje motivisane radne snage sa potrebnim kvalifikacijama.

U toku implementacije ovog projekta romska zajednica, pre svega, žene, biće podstaknute da preuzmu aktivnu ulogu u poboljšanju svog statusa i životnih uslova; Romi ce u opštinama u kojima radimo povećati svest o postojanju i funkcijama nacionalnih i lokalnih službi za zapošljavanje, kao i drugih službi na lokalnom nivou koje omogućavaju socijalno uključivanje, takodje  dobiće informacije o romskim organizacijama i uslugama koje rade u njihovu korist,  50 Romkinja  i Roma će poboljšati zapošljivost i postaće  konkurentniji na tržištu rada; Projekat će  doprineti podizanju svesti institucija na lokalnom nivou o neophodnosti socijalne inkluzije romske zajednice i promovisanju otvorenosti društva; davanjem preporuka u vezi sa rodno osetljivim zapošljavanjem i za rodnu ravnopravnost koje će se dalje deliti sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, NSZ i Koordinacionim telom za praćenje sprovođenja Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja očekuje se da nacionalne vlasti uzmu u obzir stvarne potrebe, izazove i naučene lekcije i integrišu ih u kreiranje politike.

Specifičnost Romskog ženskog centra BIBIJA je u tome što se prvenstveno bavi potrebama romskih žena. Više od dvadeset godina rada na terenu, odnosno u romskim naseljima, dale su nam uvid u stvarne potrebe romskih žena i u to kako se te potrebe mogu zadovoljiti.  Kada je reč o ostvarivanju ženskih ljudskih prava u romskoj zajednici, postoji jedna značajna karakteristika – ekonomska zavisnost žene od muža u romskoj porodici često dovodi do povećanog rizika od nasilja. Osnova ovog problema nalazi se u povredi prava na obrazovanje romskih devojčica koje su sprečene u obrazovanju, bilo zbog potrebe da majci pomažu u domaćinstvu i u drugim aktivnostima, bilo zbog ranog braka ili postojeće diskriminacije u školama. Prilikom zapošljavanja žena iz višestruko marginalizovane grupe nailazi se na dva problema. Prvi se odnosi na nizak nivo obrazovanja i konkurentnosti na tržištu rada Romkinja, kao i na potrebu za dodatnom obukom, a drugi problem je nedostatak informacija koje imaju osetljive grupe kada je učešće u programima koji nude NSZ NSZ je osobe sa osnovnim obrazovanjem, kao i one bez njega, prepoznala kao „radnike bez zanimanja“, što im veoma otežava pronalazak posla na tržištu rada. Iz BIBIJINOG dugogodišnjeg iskustva, šanse da žene dobiju posao, a naročito Romkinje „bez zanimanja“, veoma su male.

Stoga se strategija implementacije projekta zasniva na ljudskim pravima, kao i na tome da se niko ne zanemaruje, uz promovisanje rodne ravnopravnosti. 

Projekat traje 7 meseci od 18. septembra 2020 do 31. marta 2021.

Korisnici:

Ukupno 500 osoba iz romske zajednice – najmanje 400 Romkinja i 100 Roma učestvovaće na radionicama za razmenu informacija u romskim naseljima. 

Ciljna grupa:

50 lica (40 Romkinja i 10 Roma) učestvovaće na obukama za sticanje stručnih znanja i veština i iskoristiće profesionalno savetovanje lokalnog NSZ.

Od njih 50, deset učesnika će dobiti podršku da se prijave za zaposlenje kod poznatog poslodavca u saradnji sa projektom GIZ InR.

Jedan od pet specifičnih ciljeva Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine odnosi se na zapošljavanje i glasi: Podsticati uključivanje radno sposobnih pripadnika romske nacionalne manjine na formalno tržište rada, podizanje zapošljivosti, zapošljavanje i ekonomsko osnaživanje, posebno Roma i Romkinja koji pripadaju kategorijama višestruko teže zapošljivih nezaposlenih lica.  Ovaj projekat i aktivnosti koje sprovodimo u njegovoj realizaciji su usklađene i doprinose postizanju ovog cilja.

Share and Enjoy !

Shares