Nacionalna koalicija za okončanje dečijih brakova pokreće kampanju “Detinjstvo, ne brak” koja ima za cilј da skrene pažnju javnosti i profesionalaca na problem dečjih brakova, te vas ovim putem informišemo i pozivamo da se priklјučite kampanji.

U februaru 2019. godine na inicijativu Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i UNICEF-a osnovana Nacionalna koalicija za okončanje dečjih brakova.

Koalicija predstavlјa zajednicu pojedinaca, institucija i organizacija koji zajedno rade na jačanju opcija bezbednog izbora za devojčica, naročito devojčica romske nacionalnosti, da donose vlastitite bezbedne izbore o životu i budućnosti, kao i na osnaživanju žena i muškaraca, roditelјa, kao i budućih roditelјa, da menjaju postojeću praksu dečijih brakova.

Dečiji i rani brakovi predstavlјaju grubo kršenje prava dece, posebno devojčica, zanemarivanje, oduzimanje prava na detinjstvo, obrazovanje, pravilan i potpun razvoj i slobodu izbora, a često je prisutno i zlostavlјanje. Ako se sadašnji trend nastavi, 150 miliona devojčica u svetu će stupiti u brak pre navršene 18. godine života u sledećih deset godina, ugrožavajući svoj lični razvoj i blagostanje.

Da bismo pružili istinsku podršku i zaštitu i time aktivno doprinosili okončanju dečijih brakova, potrebno je da se svi uklјučimo. Zato Koaliciju za okončanje dečijih brakova čine predstavnici ministarstava, institucija, međunarodnih organizacija i organizacija iz Srbije, a Koalicijom kopredsedavaju Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost i NVO Ternipe. 

ŠTA JE DO SADA URAĐENO?

Nacionalna koalicija za okončanje dečijih brakova do sada je održala šest sastanaka i održavala redovnu komunikaciju i u momentima najvećih zastoja usled pandemije. Radila je na jačanju kapaciteta svojih članica za zagovaranje i unapređenje normativnog okvira i prakse. Oformlјene su dve podgrupe koje će svoje kapacitete usmeriti na izradu predloga za izmene normativnih okvira i jačanje saradnje sa medijima.

KAKO SE MOŽETE UKLjUČITI?

U  našim dalјim naporima da iskorenimo dečije brakove neophodna nam je vaša podrška. Svih vas koji dolazite iz državnog ili nevladinog sektora, koji ste u neposrednom kontaktu sa decom koja su u riziku od dečijih brakova ili ste u prilici da kreirate politike i donosite odluke koje mogu da utiču na živote dece, mladih i njihovih roditelјa.

Važno da prepoznajemo problem dečijih brakova i sa našim stručnim autoritetom jasno kažemo da su dečiji brakovi grubo kršenje prava dece i ne mogu se opravdati romskom tradicijom.

Minimalne aktivnosti koje možemo svi da uradimo su svojim zajednicama su velik korak ka ostvarenju zajedničkog cilјa – OKONČANјA DEČIJIH BRAKOVA, a predlozi konkretnih aktivnosti koje svi možemo da preduzmemo su:

  • Nulta tolerancija na dečije brakove;
  • Poštovanje normativnih okvira;
  • Osnaživanje profesionalaca (edukacija i unapređenje znanja i profesionalnih stavova – senzibilizacija, rad sa predrasudama);
  • Unapređenje međusektorske saradnje: uklјučivanje svih aktera (ustanove, institucije, organizacije civilnog društva), koordinacija na nacionalnom (nacionalna koalicija) i lokalnom nivou (svi akteri na lokalnom nivou) i na nivou pojedinačnog slučaja;
  • Osnaživanje osetlјivih grupa, posebno devojčica, ali i dečaka i roditelјa (kreiranje programa prevencije i podrške, informisanje, i upućivanje na programe podrške).

Nacionalna Koalicija za okončanje dečijih brakova vas poziva da uzmete aktivno učešće u našem radu i aktivnostima i time doprinesete ostvarenju zajedničkog cilјa – suzbijanju štetne prakse i stvaranju društva u kojem će svi dečaci i devojčice imati jednake uslove da odrastaju, školuju se i razvijaju u skladu sa svojim potrebama i želјama.

Svoj rad koalicija će usmeriti na skretanje pažnje kako profesionalaca tako i šire javnosti na problem dečijih brakova. Bićemo vidlјivi, prisutni i dostupni kako bi zajednički efektivno pristupili suzbijanju prakse dečijih brakova, jačali međusektorsku saradnju i stvorili širok front zainteresovanih strana, koji će delovati unutar postojećih nacionalnih strategija i planova, jednako kao i na terenu.

Rad Koalicije podržan je kroz zajednički projekat „Integrisani odgovor na nasilјe nad ženama i devojčicama u Srbiji III”, koji realizuju  UNDP, UNICEF, UN Women i UNFPA, u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije, na čelu sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost. Projekat se sprovodi uz podršku Vlade Švedske.

Share and Enjoy !

Shares