Romski ženski centar BIBIJA

Romski ženski centar BIBIJA osnovan je 1998. godine. Cilj našeg centra je učiniti vidljivim probleme sa kojima se susreće romska žena u društvu i svojoj bližoj okolini, kao i artikulisanje svih vrsta potreba koje su neophodne za zdravo funkcionisanje i uspešan rad. Grupu čini 10 aktivistkinja koje rade aktivno u Centru i na terenu, kao i 10 stručnih radnica, psihološkinja, pedagoškinja, lekarki koje čine stručni tim naše grupe.

Vreme u kome živimo u sve težoj materijalnoj situaciji, doveli su do toga da su, i inače marginalozovane grupe stanovništva, dodatno marginalizovane. Žene, a posebno romske, jedna su od najugroženijih kategorija stanovništva.

MISIJA

Misiju ROMSKOG ŽENSKOG CENTRA – BIBIJE čini osnažena romska žena, i osnažena romska porodica, kao i vidljivost ženskih romskih prava, prava na obrazovanje, slobodno biranje partnera, zapošljavanje, adekvatnu zdravstvenu zaštitu, kao i rad na menjanju pozicije Romkinja i njene porodice u društvu. Naš zadatak je da razumemo i u praksi primenjujemo filozofiju osnaživanja žena. Ovu praksu sprovodimo sa pouzdanjem i kritičnošću.
Poseban akcenat dajemo romskoj devojčici i mladoj devojci.

Naš se rad odvija na terenu, u samim romskim naseljima jednom nedeljno. Baveći se ovim problemom putem radionica, odnosno sastanaka, organizujemo nekoliko grupa žena rukovodeći se principima da situacije koje razmatramo budu autentične, žive, da iskustva osvešćujemo kroz razmenu sa drugima, da doživljaj dobije smisleni okvir i da ga žene-učesnice prihvate i obogate sopstvenim iskustvom. Teme naših radionica su raznolike, vezane za ženu, njen položaj u porodici, užoj i široj zajenici, odnosi u koje stupa tokom života, zdravlje žene psihičko i fizičko, kao i sva druga pitanja koja ženu interesuju, a nametnu se kao interesantna u toku druženja. Poseban segmenat predstavljaju ženska prava i kako ih oživeti u romskoj zajednici. Naš je cilj, želja i zadatak da romsku ženu vratimo njenoj izvornoj snazi, ulozi borca za bolji i kvalitetniji život, da probudimo u njoj svest da samo oslanjajući se na svoje sposobnosti može izmeniti ovaj i ovakav, krajnje nepovoljan, položaj romske žene uopšte. U osnovi svih naših dosadašnjih projekta stoje ženska ljudska prava i kako približiti romskoj zajednici. Najalarmantnija kršenja ljudskih prava beležimo u domenu pravne regulative, obrazovanja i zdravstvene zaštite, kao i nevidljivo nasilje nad Romkinjom. Dosadašnje edukacije koje su prošle članice BIBIJE odnosile su se na veštine vođenja radionice, pisanje projekata, ženska ljudska prava, žensko zdravlje, nasilje u porodici, prevencija konflikta i vršnjačka medijacija. Jedan od važnih ciljeva romskog ženskog centra BIBIJA je prevazilaženje nedostatka potrebnih informacija koji se tiču ostvarivanja osnovnih ljudskih, i pre svega, ženskih prava. Nadamo se da će jaz između Romkinja i institucija, stvaran dugi niz godine, aktivnošću našeg centra biti potisnut do njegovog ukidanja.

CILJEVI ROMSKOG ŽENSKOG CENTRA »BIBIJA«

  • osnaživanje Romkinja
  • učiniti vidljivim nasilje nad Romkinjama i njihovom decom;
  • pružiti podršku Romkinjama putem psiho-socijalnih radionica;
  • činiti vidljivim ženska prava Romkinja u društvu;
  • učiniti vidljivim važeće predrasude i obelodaniti diskriminaciju koje vladaju prema Romkinjama;
  • vratiti romskoj ženi njenu izvornu snagu, ulogu borca za bolji i kvalitetniji život;
  • podizanje svesti o važnosti obrazovanja pomoć u ekonomskom osamostaljivanju Romkinjapromena krajnje nepovoljnog položaja romske žene u porodici i društvu promena dosadašnjeg imidža Romkinje među većinskom populacijom;

Romski ženski centar BIBIJA svoje programe realizuje u romskoj zajednici, u romskim naseljima u Srbiji i Vojvodini.

Romska žena se na početku trećeg milenijuma nalazi pred istim problemima i izazovima kao i većina žena u našoj okolini i svetu. Uvažavajući tradiciju, ona se otvara novim zahtevima sadašnjice. Romkinja se trenutno nalazi u teškom položaju iz razloga što njeno otvaranje u mnogome zavisi od otvaranja njene loklane zajednice. Dakle, Romkinja je suočena sa dvostrukim izazovom. Jedan se odnosi na lokalnu romsku zajednicu, a drugi na širu društvenu zajednicu.

Njen patrijarhalni i tradicionalni položaj nije menjan vekovima i jasno se svodi na uloge supruge i majke. Iako je žena osnovina romske porodice, ona nije i neko ko donosi bilo kakve odluke niti učestvuje u oblikovanju sopstvenog života i života svoje dece. Sa druge strane, njen tretman u široj društvenoj zajednici karakteriše izrazito diskriminatorni odnos. Dakle, Romkinja ima najmanje dve prepreke u svojoj borbi za ljudska prava: užu okolinu za koju je do sada bila samo supruga i majka, i širu društvenu zajendicu za koju se vezuje tzv. dvostruka diskriminacija Romkinja, kao žene i kao pripadnice naconalne manjine.

Romski ženski centar BIBIJA stavio je u središte svojih programa i projekata upravo ove probleme i izazove sa kojima se susreće danas romska žena. Aktivnosti našeg centra podeljene su u nekoliko grupa. Prvu čine psihosocijalne radionice na terenu sa romskim ženama. Teme ovih programa rukovode se promocijom ženskih ljudskih prava, posebnu pažnju obraćamo na žensko ljudsko pravo na obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, zapošljavanje, zatim pravo na život bez nasilja kao i pravo na slobodan izbor partnera. Drugu grupu aktivnosti čini Pravno savetovalište koje besplatno daje pravne savete i pomoć Romkinjama. Treću grupu aktivnosti čini angažovanje na pitanju ekonomskog osnaživanja. Ove aktivnosti obuhvataju organizovanje kurseva za zainteresovane žene kao i pomoć u pronalaženju posla. Četvrta grupa aktvnosti podrazumeva organizaovanje seminara i instruktaža čije su teme ženska ljudska prava, manjinska prava, politička participacija Romkinja u našem društvu, pitanja organizacione strukture ženske NVO. Peta grupa aktivnosti odnosi se na informativne akcije čiji je cilj informisanje o važnim pitanjima za Romkinju i njenu porodicu. Ove akcije bile su česte i razne: deljenje pamfleta na romskom i srpskom o važnosti ženskog zdravlja, pamfleti o najčešćim bolestima kod žena, pamfleti o bolesti dojke, informativni materijal o statusu nacionalne manjine, materijal o Okvirnoj konvenciji za zaštitu prava nacionalnih manjina, letke sa sadržinom Povelje o pravima pacijenata. Sav pisani materija bio je štampan dvojezično: romsko/srpska verzija. Šesta grupa aktivnosti pokriva oblast pomoći u formiranju i osnaživanju mladih ženskih NVO na području Srbije i Vojvodine. Sedma grupa aktivnosti je lobiranje i zastupanje na nacionalnom i međunarodnom nivou u cilju unapređenja društvenog položaja Romkinja u Srbiji. Ta aktivnost podrazumeva pisanje alternativnih izveštaja na do sada ratifikovane medjunarodne konvencije koje je naša zemlja ratifikovala. “BIBIJA”-Romski ženski centar pisao je 2003. i 2008. godine izveštaj iz senke o implementacije Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u Srbiji, au partnerstvu sa Evropskim centrom za prava Roma iz Budimpešte, Ženskim prostorom iz Niša i organizacijom EUREKA iz Subotice, 2007. godine podnele smo i alternativni izveštaj na UN CEDAW za Romkinje. Tada su se prvi put Romkinje iz Srbije obratile CEDAW Komitetu. Aleternativni izveštaj na Drugi i treći periodični izveštaj CEDAW konvenciju branile smo u Ženevi 2013. godine.

Share and Enjoy !

Shares