Najalarmantnija kršenja ženskih ljudskih prava beležimo u domenu ženskog ljudskog prava na život bez nasilja.   U centru ovog problema prepoznajemo pored tradicionalne rodne socijalizacije i drugih patrijarhalnih stereotipa, tradicionlanu izolovanost Romkinja, a posebno je izražen i uticaj teške ekonomske  situacije i posledice proteklih ratova na području EX YU. Ovaj uticaj se ogleda  u povećanoj izloženosti romske žene nasilju u porodici. Ovo kao i drugi podaci do kojih smo do sada došli na terenu ukazuju na potrebu urgentnog društvenog delovanja u ovoj oblasti. Za potrebe ovog projekta nasilje smo definisali kao psihičko, fizičko i seksualno nasilje koje prema punoletnim osobama žesnkog pola vrše bračni i vanbračni partneri, članovi porodice, bez obzira da li žive u istom domaćinstvu ili ne, kao i osobe sa kojima dele isto domaćinstvo bez obzira da li su u srodstvu ili ne.

Ovaj projekat pokriva područje Srbije, Vojvodine i Crne Gore. Romski ženski centar BIBIJA na ovom projektu  sarađuje sa partnerskim organizacijama:

DRUŠTVO “ROM” – NOVI BEČEJ – Vojvodina

ROMSKI CENTAR ZA DEMOKRATIJU –Valjevo

UDRUŽENJE ROMA “DUKAT” – romsko udruženje – Kruševac

HUMANITARNO UDRUŽENJE ROMA – Niš

CENTAR ZA  ROMSKE INICIJATIVE – Nikšić – Crna Gora

Cilj projekta je dobijanje jasne slike u kojoj su  meri romske žene u Srbiji ugrožene nasiljem u porodici, zatim na koji način ove žene percipiraju nasilje kao i moguća pravna rešenja. Jedan od važnih ciljeva je uvid u učestalost prijavljivanja nasilja, razlozi neprijavljivanja kao i razlozi (ne)traženja pomoći državnih organa. Jedan od glavnih ciljeva je saznavanje uzroka i faktora koji dovode ili doprinose pojavi nasilja. Sledeći cilj je skupljanje podataka o tretmanu ovog pitanja kod sudstva, policije, centra za socijalni rad i nevladinih oraganizacija. U ovu svrhu sastavile smo upitnik koji sadržava opšte podatke, podatke o nasilju u sopstvenoj i drugoj porodici, zatim vrste nasilje, podaci o žrtvi, zatim o  nasilniku kao i sve ostale podatke koji su potrebni za dobijanje celovite slike o nasilju nad Romkinjama u porodici.

Ciljna grupa

Naša ciljna grupa su Romkinje svih životnih dobi. Kroz naše programe do sada je prošlo oko 3000 žena iz romskih naselja u Beogradu i okolini. Deo našeg programa su takođe i Romkinje koje imaju status izbeglih  i raseljenih lica iz EX YU i sa Kosova.

Ciljna grupa ovog projekta su Romkinje svih dobi. Broj korisnica projekata procenjujemo na 400 korisnica u toku 12 meseci trajanja projekta.

Share and Enjoy !

Shares