14. sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova održao je danas sednicu na kojoj je razmotren položaj Romkinja, povodom 8. aprila, Međunarodnog dana Roma, a u okviru akcije Mesec dana romsko-ženskog aktivizma, 8. mart – 8. april 2013. godine, koji realizuju Romska ženska mreža Srbije i Misija OEBS-a u Srbiji.

U radu sednice učestvavali su predstavnici i predstavnice Uprave za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, predstavnici/ce nezavisnih državnih organa, međunarodnih organizacija i ženskih romskih organizacija.

Predsednik Odbora Meho Omerović je, otvarajući sednicu, naveo da su i danas ključni problemi romske populacije obrazovanje, uslovi stanovanja, zapošljavanje i zdravstvena zaštita. Romkinje su naročito osetljiva kategorija stanovništva, imajući u vidu njihovu izloženost nasilju, nizak nivo obrazovanja i ekonomsku zavisnost, naveo je Omerović. Predsednik Odbora ukazao je i na veoma nepovoljne statističke podatke koji se odnose na Romkinje, njihov prosečni životni vek iznosi 48 godina, a samo trećina završi osnovnu školu. Prema Istraživanju višestrukih pokazatelja stanja i položaja dece i žena iz 2011. godine, koje su sproveli UNICEF i Republički zavod za statistiku, čak 14% romskih devojčica uzrasta od 15 do 19 godina se udalo pre navršene 15. godine, a jedna trećina je rodila i prvo dete pre svog 18. rođendana. Gotovo polovina mladih Romkinja u starosnoj grupi od 15 do 19 godina je u venčanom ili nevenčanom braku (44 odsto), ukazao je Omerović.
Pola Tide, v.d. šefa Misije OEBS-a u Srbiji je istakla da je ostvarivanje ljudskih prava i pružanje jednakih šansi osnovni preduslov za postizanje demokratskog društva jednakih mogućnosti i rodne ravnopravnosti. Tide je naglasila podršku Misije OEBS-a svim merama i aktivnostima države i civilnog sektora usmerenim na tom polju.

O Strategiji za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji i Akcionom planu za sprovođenje ove Strategije, koji je u izradi, govorila je Slavica Vasić iz Kancelarije za ljudska i manjinska prava. O položaju Romkinja i stanju ljudskih prava Romkinja izlagala je Vera Kurtić ispred Romske ženske mreže. Dobre prakse na lokalnom nivou u rešavanju pitanja Romkinja prikazala je aktivistkinja organizacije “Trenipe”, dok je o Romkinjama zaposlenim u institucijama državne i lokalne uprave govorila Radmila Zećirović, lokalna romska koordinatorka za Grad Novi Sad. Slavica Rakić iz organizacije “Romani cikna” ukazala je na ulogu civilnog društva u izgradnji mehanizama za postizanje rodne ravnopravnosti.

Tokom rasprave koja je usledila, poverenica za ravnopravnost Nevena Petrušić i predstavnici Uprave za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, kao i predstavnica Zaštitnika građana, govorili su o primeni zakona, strategija i akcionih planova koji se odnose na pitanja rodne ravnopravnosti i položaja romske populacije u Srbiji.

Članovi i članice Odbora istakli su važnost afirmativnih mera za poboljšanje položaja Roma i Romkinja, a posebno su istakli značaj njihovog zapošljavanja u organima državne uprave i lokalne samouprave, kao dobar način inkluzije u društvo

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Meho Omerović.

Trideset sedma sednica Odbora za ravnopravnost polova 

Odbor za ravnopravnost polova održao je 37.sednicu u formi okruglog stola, povodom obeležavanja akcije Mesec dana romsko-ženkog aktivizma, na kojoj je razmatrana tema Romkinje u Srbiji – Romski ženski aktivizam za sistemska rešenja.

Otvarajući sednicu, predsednica Odbora Gordana Paunović Milosavljević istakla je da se ova sednica održava povodom obeležavalja 8. aprila, Svetskog dana Roma. Ona je dodala da je Odbor u prethodnom periodu organizovao niz seminara na temu romsko-ženskog aktivizma, koji su imali za cilj poboljšanje kvaliteta života, zaštitu od nasilja, opismenjavanje i zapošljavanje Romkinja.

Na sednici su razmotrena pitanja uloge institucija i saradnje sa nevladinim sektorom u borbi protiv nasilja nad Romkinjama (iskustva i praktična primena) i pitanja sistemskih rešenja i sistemske podrške za unapređenje položaja Romkinja (iskustva dobre prakse).

Državna sekretarka u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu Slavica Denić istakla je da se u Srbiji beleži porast romskih devojčica u školama, što govori o poboljšanju situacije u odnosu na ranije periode. Za dalji napredak u ovoj oblasti potrebno je raditi na promeni stava romskih muškaraca da žena ne treba da radi i da se obrazuje, istakla je državna sekretarka.

Predstavnice Romske ženske mreže istakle su da je neophodno institucionalizovati pitanje položaja Romkinja, kao grupe koja je višestruko diskriminisana, ukazati na značaj finansijske podrške u sprovođenju mera, pružanje besplatne pravne službe, ali i stvaranje preduslova za učešće Romkinja u javnom i političkom životu. Takođe, od velikog značaja je i informisanje javnosti o ovim pitanjima.

Romska ženska mreža pokrenula je inicijativu za osnivanje lokalnih timova za poboljšanje položaja Romkinja, koji u dosadašnjem radu beleže izuzetno pozitivna iskustva, posebno u Barajevu, Lazarevacu, Pirotu i Nišu, gde je broj Romkinja koje su upisale srednju školu povećan, čime je generalno poboljšan njihov položaj u društvu.

Odbor je nakon razmene iskustava usvojio preporuke kojima se ističe neophodnost praćenja realizacije nacionalnog akcionog plana sa posebnim akcentom na rodno budžetiranje, uvođenje rodnih pokazatelja u sve strateške dokumente, praćenje realizacije planova i vrednovanje mera iz rodne perspektive, uvođenje sistemskih mera na lokalnom nivou izradom i realizacijom lokalnih strateških planova, kao i korišćenje pravnih mehanizama koji diskriminaciju čine vidljivom.

Ovom prilikom, Đurđica Ergić, koja je facilitirala radom sednice, a u ime Romske ženske mreže uručila je plakete predstavnicima lokalnih samouprava Barajeva, Lazarevca, Pirota i Leskovca, koji su svojim radom doprineli poboljšanju položaja Romkinja u svojim lokalnim sredinama.

U radu sednice koaj ej bila u formi okruglog stola, učestvavali su, pored članova i članica Odbora i narodnih poslanika i poslanica, i predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, aktivistkinje Romske ženske mreže, predstavnici i predstavnice Misije OEBS u Srbiji, Romskog ženskog centra BIBIJA iz Beograda, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić, kao i predstvanici lokalnih samouprava Barajevo, Lazarevac, Leskovac i Pirot.

Akciju Mesec dana romsko-ženskog aktivnizma (8.mart-8.april) realizuje Romska ženska mreža Srbije.
Sednici je predsedavala predsednica Odbora Gordana Paunović- Milosavljević.

Share and Enjoy !

Shares