Projekat RANI BRAKOVI: KRŠENJE PRAVA ROMKINJA, koji je tokom 3,5 meseca realizovala BIBIJA Romski ženski centar iz Beograda pokrenut je sa namerom da se ovo važno pitanje postavi na vrh agende u procesima unapređivanja pozicije romske zajednice u društvu. Projekat je realizovan u 6 romskih beogradskih naselja (Zemun, Surčin, selo Rakovica, Lazarevac, Kijevo i Železnik) u kojima je formirano 6 radioničarskih grupa žena i okupljeno preko 100 Romkinja koje su  direktne korisnice ovog projekta. Svrha projekta je promena pozicije žene u romskoj porodici i jačanje uloge i moći Romkinje u procesima donošenja odluka u romskoj porodici. Ukupno je održano 36 informativnih i edukativnih radionica za Romkinje i intervjuisano 25 Romkinja koje su kroz svoju priču poručile mlađim generacijama da se vredi boriti za obrazovanje, za posao i da “žena više vredi kad ima školu i radi”. Projektne aktivnosti su imale za cilj da podignu svest o negativnim posledicama ranih brakova na reproduktivno i mentalno zdravlje, pre svega, žena, ali i da unaprede nivo informisanosti o ljudskim pravima i pravima žena na izbor partnera, na  obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, učešće u procesima donošenja odluka na nivou porodice i šire društvene zajednice.  Tema ranih, maloletničkih, dečijih brakova dugo vremena nije razmatrana u kontekstu ljudskih prava, ženskih i prava dece. Zanemarivanje razmera dugoročnih posledica ove negativne pojave na društvo u celini, a pre svega na položaj Romkinja, dovelo je do jačanja patrijarhalizacije zajednice, kojom se uloga žene ograničava na ulogu majke, domaćice, supruge.

Iako vremenski kratak, projekat je postavio neophodnost preveniranja ranih brakova i njihovog suzbijanja kao društveni zadatak visokog značaja i predlaže pokretanje akcije na različitim nivoima: 

 1. nivo lokalne romske zajednice – informisanje i podizanje svesti o negativnim posledicama ranih brakova;
 2. nivo  lokalnih institucija – senzibilizacija i razumevanje ovog pitanja;
 3. nivo javnog informisanja i uloga medija u prevenciji i suzbijanju ranih brakova i
 4. zakonodavni nivo.

Svaki od ovih nivoa zahteva posebne detaljne aktivnosti i dugoročan rad. Skrećemo pažnju na preporuke koje donosi ovaj projekat, kao jedan od rezultata, a čijim bi se usvajanjem pokrenulo rešavanje ovog važnog problema o kome se ne govori mnogo kod nas. 

PREPORUKE:

 Civilno društvo

 • Romske ženske organizacije civilnog društva treba da preuzmu liderstvo u pokretanju i realizovanju istraživanja o problemu dečijih, ranih, maloletničkih ili ugovorenih brakova na većem uzorku sa ciljem utvrđivanja uzroka, rasprostranjenosti i posledica ove pojave.
 • Poseban deo istraživanja treba da bude usmeren ka detektovanju prakse relevantnih institucija, centara za socijalni rad, sudova i drugih resornih institucija.
 • Romske organizacije i romski lideri treba da zajedničkim radom na terenu sa ženskim romskim organizacijama pružaju podršku porodici, posebno devojčicama i sprečavaju rano napuštanje škole i udaju. 


Donatori

 • U saradnji sa stručnjacima/kinjama u ovoj oblasti i romskim ženskim organizacijama donatori treba da usmere svoje aktivnosti koje će na adekvatan i dugoročan način odgovoriti na potrebe zajednice.
 • Donatori treba da afirmativno pristupe autohtonim romskim organizacijama i romskim aktivistkinjama i aktivistima koji imaju čvrste veze sa zajednicom što im omogućava određeni uticaj u samoj zajednici i promenu stavova zajednice prema ulozi žene u porodici.
 • Kreiranje kontinuiranog donatorskog programa podrške ekonomskog osnaživanja romskih porodica, sa posebnim fokusom na ekonomsko osnaživanje Romkinja.


Institucije

– Institucije na nacionalnom i lokalnom nivou treba da kreiraju obuke za:

 • zaposlene u školama
 • u centrima za socijalni rad
 • zdravstvenim ustanovama
 • policiji  i
 • sudstvu sa ciljem edukacije o kulturi i tradiciji romskog naroda i senzibilizacije na potrebe romske zajednice, uz razvijanje negovanja kulturoloških razlika i zagovarajući borbu protiv stereotipa, predrasuda i diskriminacije.

– Obuke treba da predlože najbolja rešenja za reagovanje u slučaju sumnje ili otkrivanja ranog braka za svaku od institucija.

– Institucije treba da strateški pristupe rešavanju ovog problema  kroz kreiranje specifičnih mera za podršku romskoj deci, pre svega, devojčicama za ulazak i ostajanje u sistemu osnovnog i srednjeg obrazovanja. 

– Nacionalne i lokalne institucije treba da omoguće odraslim Romkinjama koje su napustile školu podršku u opismenjavanju i sticanju obrazovanja.

– Unapređivanje programa podrške ekonomskog osnaživanja romskih porodica, sa posebnim fokusom na ekonomsko osnaživanje Romkinja. 

Share and Enjoy !

Shares