Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na zapadnom Balkanu II

Opis projekta

Poboljšati socio-ekonomsku situaciju Romkinja/zajednica u Republici Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori na odabranim lokalitetima. Kapaciteti romskih ženskih organizacija će biti ojačani da bi se Romkinje bavile strategijama na nacionalnom i evropskom nivou i intervencijama vezanim za prava Romkinja i socijalne inkluzije romskih zajednica.  Komponente projekta su dizajnirane na način da jačaju samopouzdanje Romkinja, svesti o pravima i jačanje veština kao i njihovog društvenog kapitala u smislu veza (odnosi) kao i njihovog uticaja na strukturni nivo (strukture). CARE International Balkans i predstavnici/e  partnerskih organizacija nameravaju ostvariti rezultate implementirajući širok spektar aktivnosti koje vode prema četiri međusobno podupiruće komponente ili očekivanim rezultatima (ER) koji su usko povezani.
ER1: Kroz ciljanu asistenciju na nivou zajednice Romkinje, žene i devojke, će biti osnažene da ostvare svoja prava na obrazovanje, zdravstvo i život bez nasilja (na 9 lokaliteta projekat namerava uvesti obrazovne, zdravstvene i rodno-transformativne aktivnosti na lokalnoj razini kroz male grantove koji će se implementirati od strane lokalnih organizacija)
ER2: Lokalni međusektoralni koordinacioni mehanizmi će biti  uspostavljeni i ojačani da podrže socijalnu inkluziju romskih zajednica (lokalne organizacije- koje rade na terenu će imati odgovornost uspostavljanja i koordiniranja međusektorskih komisija (MS komisija) i lokalnih koordinacijskih mehanizama da bi na taj način osigurali nabolji mogući uticaj na terenu u opštinama u kojima rade; 9 medijatora/ki u zajednici će biti edukovano i angažovano da podržavaju intervencije na terenu u oblasti obrazovanja, zdravlja i rodno uslovljenog nasilja)
ER3: Nacionalne mreže romskih i neromskih ženskih organizacija će biti  osposobljene da utiču i prate politike vezane za prava Romkinja i rodne jednakosti na lokalnom i nacionalnim nivoima i aktivno se uključe u mehanizme odgovornosti (a da bi se osigurao bolji potencijal za uticaj, koordinacija na lokalnom nivou će biti poboljšana između različitih aktera/ica koji mogu doprineti socijalnoj inkluziji Roma/kinja)

ER4: Ciljane romske ženske organizacije  i Romkinje će biti  ojačane da postanu aktivne učesnice u umrežavanju na regionalnom i evropskom nivou s romskim i neromskim organizacijama koje se bave sličnom problematikom i relevantnim institucijama (ovo  se odnosi na regionalnu razmenu i umrežavanje, između projektom ciljanih organizacija i nacionalnih mreža, ali takođe između Romkinja i organizacija iz šire regije i Europe. Pružanjem mogućnosti da budu povezane s organizacijama i ženama iz drugih zemalja i regija i da od njih uče i da zajednički doprinose dugoročnoj borbi predstavlja dodatnu vrednost na osobnom i profesionalnom nivou).
Ukupan budžet projekta je EUR 1,100,000, i to EUR 1,010,000 je osigurala Austrian Development Cooperation (ADC), a preostalih EUR 90,000 CARE fondovi.

Lokacije

Bosna i Hercegovina, Republika Srbija, Crna Gora

Partnerske organizacije

Udruženje žena Romkinja “Bolja budućnost” –  Grad Tuzla, BiH

Ženski romski centar “Bibija” – Beograd, Republika Srbija

Centar za romske inicijative – Nikšić, Crna Gora

Donator(i)

Austrian Development Cooperation (ADC)

Trajanje projekta:

36 meseci (od 01.11.2015 – 31.10.2018.)

Share and Enjoy !

Shares