Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije prema ženama – CEDAW, 2004.

Publikacija pod nazivom KONVENCIJA O ELIMINACIJI SVIH OBLIKA DISKRIMINACIJE PREMA ŽENAMA: ISKUSTVA I PRKATIČNA PRIMENA štampana je  na dva jezika, romskom i srpskom.  Cilj ovog poduhvata  listamo u nekoliko nivoa. Prvi je i svakako najširi, informativni nivo – pružanje informacija o postojanju dokumnta CEDAW, o njegovoj sadržini, pravima i obavezama koji ovaj dokument proklamuje kao i o mogućnosti pisanja paralelnog izveštaja. Drugi nivo je kognitivni koji ima za cilj  usvajanje znanja i veština o praktičnoj primeni CEDAW-a i forme pisanja paralelnog izveštaja. Treći nivo čini podizanje nivoa svesti o postojanju dokumenata koji proklamuju ženska ljudska prava  i njihovom uticaju na savremeni i budući  život žene. Četvrti nivo, i za nas vrlo značajan, predstavlja promena u stavovima i razmišljanjima Romkinja u smeru većeg angažmana u zadovoljavanju svojih osnovnih potreba za ljudskim, ženskim i manjinskim pravima. Ciljna grupa kojoj se obraćamo je posredna i neposredna. Neposredna je trojaka:

  1. Romske organizacije i ženske romske organizacije u SCG
  2.  Ostale ženske organizacije u SCG
  3. Državne institucije i ustanove 

Posrednu ciljnu grupu čine romske žene u romskim naseljima i izvan njega kojima će putem raznih akcija i projekata koje vodi RŽC BIBIJA biti dostupna ova publikacija.

Publikacija ima za osnovni cilj promovisanje ljudskih, ženskih i manjinskih prava kao i sve ostale publikacije koje tretiraju ovu temu. I u ovom domenu ona je potpuno komplementarna sa ostalim publikacijama u našoj zemlji i inostranstvu. Ciljne grupe kojima se obraćamo imale su priliku da koriste neke od publikacija koje tretiraju problematiku ljudskih, ženskih i mnajinskih prava.

Novina koju donosi ova publikacija je prevod na romski jezik teksta CEDAW-a, ali i u tekstovima koji prate ovaj dokument a zasnovani su na šestogodinjem iskustvu u radu sa romskim žena na problematici praktikovanja ženskih ljudskih prava. Novina je i posmatranje ženskih ljudskih prava  iz ugla samih pripadnica ciljne grupe, Romkinja.  

Publikacija ima tri dela:

I.                     DEO – radni naslov ovog dela je UVOD U ŽENSKA LJUDSKA PRAVA

Ovaj deo publikacije je autorski tekst aktivistkinje RŽC BIBIJA Đ.Z. tekst se bavi kratkom istorijom ženskih ljudskih prava u svetu i Srbiji, zatim razlozima pokretanja ženskog pokreta, naročito pokretanja i osnaživanja romskog ženskog pokreta u Srbiji. Ovaj tekst posebnu pažnju posvećuje iskustvima u radu sa ženama na terenu, u romskim naseljima, stavovima Romkinja o položaju žena uopšte i o njihovom položaju u društvu i porodici, istorijsku i tradiocionalističku uslovljenost ovog položaja kao i modernistički pristup manjinskim ženskim ljudskim pravima. Naglašavamo važnost vidljivosti i transparentnosti razmišljanja i stavova romskih žena, jer su one bitan činilac savremenog društva, kao i važna odrednica svog sadašnjeg i budućeg položaja u društvu i porodici.

II.                   DEO  Tekst CEDAW-a

Smatramo da je ovo jedan od najznačajnijih dokumenata koji reguliše ženska ljudska prava a u SCG je slabo promovisan i primenjivan kao  primer dobre prakse. Rezultat analize o  trenutnoj situaciji   po pitanju informisanosti romskih žena o postojanju ovog dokumenta i o pravima koja on proklamuje i garantuje jasno ukazuje da ne postoji potrebno poznavanje odredaba CEDAW-a, kao ni predznanje, iskustvo i veštine njegovog korišćenja. Slična situacija je sa državnim institucijama (CZSR, biro, škole za doškolovavanje i sl.). Primeri dobre prakse koji su potekli od ovih  ustanova praktično ne postoje. S obzirom da je ciljna grupa ovog projekta raznolika predlažemo da publikacija bude štampana dvojezično: na romskom i srpskom jeziku. Ovim bi se zadovoljile različite potrebe ciljnih grupa po pitanju jezika. Napominjemo da tekst CEDAW-a nije prevođen na romski jezik kao ni ostali tekstovi koji u pripremi za ovu publikaciju. Takođe napominjemo da smo uradili mini istraživanje o potrebi ovakvog dokumenta i rezultati pokazuju zainteresovanost svih ciljnih grupa koje su bile predmet istraživanja za ovu publikaciju.

III.                  MOGUĆNOST PISANJA PARALELNOG IZVEŠTAJA

Ovaj deo publikacije predstavlja autorski tekst aktivistkinja RŽC BIBIJA S.V. i Đ.Z. Obe aktivistkinje poseduju određeno znanje i veštine o ovoj temi,učesnice su niza seminara i edukacija u organizaciji MRG, zatim domaćih treninga o uvođenju rodne senzibilizacije u domaće zakonodavstvo, učesnice su i organizatorke niza skupova i tribina na kojima je prezentovana tema manjinskih ženskih prava i mogućnost pisanja paralelnog izveštaja na dokumente UN. Cilj teksta su pružanje informacija, znanja i veština potrebnih za pisanje paralelnog izveštaja, artikulisanje potreba i razloga za ovom aktivnošću, podizanje o svesti o potrebi za sopstvenim  uključivanjem i aktiviranjem u kreiranju sadašnjosti i budućnosti.

Share and Enjoy !

Shares