Rubrike časopisa «ROMNJAKI ZOR – SNAGA ŽENE»

–  PREDSTAVLJAMO  – u ovoj rubrici predstavljamo nova izdaja romskih i ne-romskih autora i autorki, zatim razne publikacije koje se bave problemima žena i kulturom. 

UVODNIK /  IMPRESARIJUM

– ŽENSKI POGLD – ova rubrika je komentar na tekuće događaje iz ženskog ugla.

VESTI  IZ ZEMLJE I SVETA– obavezna je rubrika koja donosi mesečne vesti iz zemlje i sveta

STARA ŽENSKA PRIČA – deo časopisa u kome stare Romkinje pričaju svoje životne priče, o svom detinjstvu, ambicijama u životu, kako su se udavale, razlikama u životu nekad i sad

INTERVIJU– razgovaramo sa romskim aktivistkinjama i aktivistima, vladinim predstavnicima koji se bave romskom problematikom, zatim sa istaknutim romskim umetnicima, kako domaćim tako i stranim.

DOGAĐAJI MESECA (REPORTAŽE) – dajemo presek najvažnijih događaja (političkih, kulturnih, socijalnih i humanitarnih) tekućeg meseca u Srbiji i Crnoj Gori, ali i u inostranstvu a koji se direktno ili indirektno tiču romske nacionlane manjine.     

LJUDSKA PRAVA U PRAKSI – svaki broj časopisa predstravlja jedno od osnovnih ljudskih prava u praktičnoj primeni što znači sa stanovišta aktivistkinja i aktivista  koji se tim pravom bave u praksi. Do sada su obrađena prava: pravo na obrazovanje, na zapošljavanje, na slobodan izbor partnera, na zapošljavanje, na informisanje na maternjem jeziku, pravo na život bez nasilja i pravo na različitost.   

STRANA ZA MAME – ova strana časpisa posvećena je majkama i njihovim bebama.

LEPOTA – rubrika koja donosi praktične i zanimljive savete o lepoti i nezi po principu «uradi sam»

UKUSI SEVETA – predstavljamo nacionalne kuhinje.

PREPORUČUJEMO  (BIOSKOPI, KONCERTI, IZLOŽBE, KNJIGE) – na ovoj strani za razonodu koju smo nazvali «šarena strana» komentarišemo i preporučujemo događaje iz kulure a koji se odnose na Rome ili na žene uopšte

ASTROLOGIJA – govori o osobinama horoskopskog znaka koji je karakterističan za mesec u kome izlazi broj časopisa  

TRENUTAK ZA ZDRAVLJE –  vrlo je važna rubrika jer u njoj stručna saradnica dr Miroslava Durutović obrađuje ponaosob jedan medicinski problem ili bolest poput boginja, kašlja, alergije, zdravstvene probleme pušača

KRATKI ODGOVORI NA TEŠKA PITANJA –  rubrika obrađuje određene socijalne beneficije ugroženim kategorijama.

– REPORTAŽA– deo je časopisa koji donosi reportažu o nekom romskom naselju u Srbiji ili reportažu o životu Roma u Evropi.

PRIČA ZA KRAJ – daje šansu mladim Romkinjama i Romima, starosti između 16 i 20 godina, da se literarno izraze pišući kratke priče ili poeziju za naš časopis. 

Časopis ROMNJAKI ZOR – SNAGA ŽENE nije namenjen isključivo romskoj ženi, već je dostupan i ostalim ženama. BIBIJA ima odličnu saradnju sa svim ženskim grupama u Srbiji i Crnoj Gori i Vojvodini i vrši se distribucija zainteresovanim grupama. Do sada smo vršile distribuciju raznoseći časopis po organizacijama i  institucijama  u Beogradu, gostima koji dođu u naš centar ponudimo da u svoju organizaciju ponesu više primeraka. Jedan deo časopisa smo distribuirale poštom, ali ovu vrstu troškova nismo predvidele u projektu. Smatramo da je izlaženje časopisa koji tretira ženska romska pitanja dokazao spremnost poštovaja ljudskog prava na informisanja na maternjem jeziku.

Ženska prava Romikinje su od strane društvene zajednice u potpunosti nepriznata a informacije relevantne za njenu egzistenciju nedostupne su joj. Aktivistički rad na ovom pitanju nameće se kao imperativ. Baveći se ovim pitanjem već šest godina nametnuo se problem neinformisanosti Romkinje. Problem obuhvata puteve ukidanja ukidanja neinformisanosti i otvaranje mogućnosti za aktivno uključivanje Romkinja u proces odlučivanja o pitanjima koja su relevantna za kvalitet njenog života.

Rukovodeći se principom «prava informacaija na pravom mestu i u pravo vreme» januara 2004. godine Romski ženski centar BIBIJA pokrenuo je časopis pod nazivom ROMNJAKI ZOR – SNAGA ŽENE – časopis za ženu i porodicu na romskom i srpskom jeziku.

Ovaj je časopis postao svojevrsna promocija ženskih, ljudskih i manjinskih prava sa naglaskom na ženska ljudska prava i kako ih oživeti u romskoj zajednici. Locirajući problem neinformisanosti pokrenule smo časopis koji je smanjio ovaj problem i ukazao na neophodnost njegovog trajnog rešavanja.

RAZLOZI ZA POKRETANJE PROJEKTA

Razloge za pokretanje ovakvog projekta nalazimo u trenutnom položaju Romkinje u porodici i društvu. Jedan od glavnih razloga nezavidnog položaja u kome se Romkinja nalazi vrlo dugo, rezultat je dugogodišnje izolacije Romkinja, slabog, gotovo nikakvog protoka informacija između Romkinje i društva u celini. Cilj ovog časopisa je ukidanje neinformisanja i smanjivanje jaza između Romkinje i društva.

Sadržajno časopis je doneo afirmaciju ženske priče, jačanje ženskih kapaciteta, posebno romskih ženskih kapaciteta. Časopis posebno tretira pitanja zdravlja žena, obrazovanja žena, zatim pitanja pravnog položaja žena, kaо i ekonomskog položaja. Čitateljke su poslednjih šest meseci pronašle u ovom časopisu priče žena o tradiciji, kulturi, očuvanju nacionalnog bića, očuvanju maternjeg jezika. Istovremeno trudili smo se da časopis prati i savremeni život Romkinje u Srbiji. Vesti iz sveta su jedna od stalnih rubrika i veza sa Romima širom sveta.

Share and Enjoy !

Shares