Ekonomsko osnaživanje Romkinja: unapređivanje kapaciteta za zapošljavanje i samozapošljavanje

121782801 10214057575953531 937238524330229242 nBIBIJA ROMSKI ŽENSKI CENTAR iz Beograda, realizuje projekat ,,Ekonomsko osnaživanje Romkinja – unapređivanje kapaciteta za zapošljavanje i samozapošljavanje” u saradnji sa organizacijama civilnog društva “Rosa” iz Leskovca i Most 014 iz Valjeva. Projekat se sprovodi uz savetodavnu i finansijsku podršku projekta Nemačke razvojne saradnje “Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji, koji sprovodi Nemačka orgnaizacija za medjunarodnu saradnju GIZ u saradnji sa kabinetom popredsednice Vlade Republike Srbije prof.dr Zorane Mihajlović koja je ujedno i predsednica Koordinacionog tela za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji.

Opšti cilj projekta  je poboljšanje socijalno-ekonomskog položaja i socijalne inkluzije pripadnika romske zajednice, poboljšanje njihovih životnih uslova i smanjenje siromaštva.

Značaj kako socijalnog, tako i ekonomskog razvoja Roma prepoznat je na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou. Socijalna isključenost Roma, njihova nesposobnost da iskoriste svoje pune kapacitete sa margine života, kao i da učestvuju u društvenim odnosima i procesima, veoma je primetna u Srbiji. Usled siromaštva, nedostatka osnovnih znanja i mogućnosti kontinuiranog obrazovanja, ili kao rezultat diskriminacije, Romi su daleko od mogućnosti zapošljavanja, ostvarivanja prihoda i obrazovanja, kao i od uključivanja i učešća u društvenim mrežama i aktivnostima u zajednici.

Najvažnija karakteristika socio-ekonomskog statusa romske zajednice ogleda se u niskom nivou učešća u ekonomiji, lošoj obrazovnoj strukturi, kao i velikoj zastupljenosti u neformalnoj ekonomiji, što sve rezultira generacijskim siromaštvom i dugoročnom socijalnom isključenošću. Godišnji izveštaji o primeni Druge dekade Roma u Srbiji 2016-25, ali i izveštaji Poverenika za ravnopravnost i najnoviji godišnji izveštaj ombudsmana Republike Srbije, jasno ukazuju da su Romkinje jedna od najranjivijih grupa, često okarakterisane kao žrtve „dvostruke i / ili višestruke diskriminacije“. Ovaj projekat  je usmeren ka rešavanju problema koji se tiču: 1) Roma, a posebno Romkinja, koji nemaju dovoljno informacija o mogućnostima zaposlenja i koji imaju niske obrazovne kompetencije i nisu dovoljno konkurentni na tržištu rada.  Informisanjem Roma u romskim naseljima, Bibija bi podstakla veliki broj njih da poboljšaju svoj položaj na tržištu rada; takodje i niskog nivoa međusektorske komunikacije i koordinacije na lokalnom nivou kako bi se rešio problem nezaposlenosti Roma. Održavanjem informativnih sastanaka sa predstavnicima svih sektora (NSZ, lokalnih samouprava, OCD, medija) i sprovođenjem INFO kampanje, želimo da utičemo  na relevantne aktere u oblasti zapošljavanja i da doprinesemo  uspostavljanju sistema komunikacije na nivou lokalnih samouprava; i  nekonkurentne pozicije Roma na tržištu rada, gde su u filijalama NSZ registrovani Romi identifikovani kao teže zapošljiva lica. Tokom sprovođenja aktivnosti u ovom projektu, posebnu pažnju posvetićemo Romkinjama, mladima i interno raseljenim osobama, koje predstavljaju posebno osetljive grupe u romskoj populaciji.

Naš projekat, usmeren na gradove i opštine Valjevo, Leskovac i Beograd (Voždovac i Palilula), doprinosi primeni strateškog okvira socijalne inkluzije u procesu evropskih integracija i zalaže se za poboljšanje uslova života i rada Roma, kroz poboljšanje socijalno-ekonomskog razvoja.Opšti cilj projekta  je poboljšanje socio-ekonomskog položaja romske zajednice, a posebno Romkinja.

Specifični cilj je povećanje zapošljivosti Roma u sektoru proizvodnje i poslovnih usluga, kroz povećanje motivisanosti.

U nastavku pogledajte slike sa radionica, predstavljanja projekta, obuke aktivista i sastanaka u Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

121782801 10214057575953531 937238524330229242 n
121258562 10214032153357982 553465467529670341 n
121670590 10214057576993557 7065492725559423220 n 1
125448479 10214212000334044 5593080982577088534 n
121150077 10214027548922874 5399380453901415194 n
121241031 10214032835455034 7689113894315650633 o
123214512 3472605676116165 6935137622710805955 n
122889434 4116851208331511 7653198473170975607 n
122929161 4119776718038960 8178161826139936155 n

Share and Enjoy !

Shares