Znam svoja prava: mobilizacija romske zajednice za prepoznavanje i praktikovanje prava iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite i obrazovanja

Svrha projekta: Doprinos smanjenju diskriminacije i poboljšanje pristupa obrazovanju, socijalnoj zaštiti i zdravstvenim uslugama za romsku zajednicu, posebno za romsku decu i žene.

Cilj projekta:

1. Doprinos podizanju svesti o ljudskim, manjinskim i pravima žena i  dece, romske zajednice, sa fokusom na Romkinje iz romskih naselja. 

Oblasti koje obuhvataju aktivnostiovog projekta:

  • prava na obrazovanje,
  • pravona socijalnu zaštitu i
  • pravo na zdravstvenu zaštitu

Specifični ciljevi:  

1. Podizanje kapaciteta romskih organizacija civilnog društva  za pružanje aktivne podrške Romima, sa posebnim osvrtom na romsku decu i žene, za prepoznavanje i ostvarivanje  prava, u saradnji sa relevantnim/nadležnim institucijama za ostvarivanje prava, uz korišćenje mehanizama relevantnih/nadležnih institucijama za ostvarivanje i zaštitu prava.

2. Unapređivanje saradnje i poverenja između romske zajednice, romskih NVOa i lokalnih institucija koje imaju za cilj da promoviše značaj razvoja u ranom detinjstvu i poboljšanje pristupa uslugama u zajednici.

1.Edukativni trening za romske organizacije
2.9,. Rad sa lokalnim romskim zajednicama u cilju jačanja ih i informisanje o njihovim pravima kako bi mogli da prepoznaju diskriminaciju i / ili povredu drugih prava i da zahteva podršku u borbi protiv diskriminacije i podršku za zaštitu njihovih prava (40320 radionica i drugih aktivnosti za 1200 Roma i Romkinja iz 40 lokalnih romskih naselja u 10 lokalnih samouprava). Metodološki, ova aktivnost se zasniva na znanju i vještinama stiče organizacije tokom obrazovnog treninga. Cilj ove aktivnosti je da se nauči Romkinja da prepoznaju važnost aktivnog učešća u menjanju svoj položaj i položaj svoje dece, kao i da se upoznaju sa pravima koje imaju i strukture, organizacija i institucija koje mogu da ih podržavaju u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava.

Stručne radionice – radionica timovi će organizovati stručne radionice u romskim naseljima koje će voditi stručnjaci iz npr razvojnih savetodavnih centara i drugih ustanova socijalne zaštite i zdravstva, kao i lokalne zajednice (Zaštitnik pacijentovih prava i slično) u cilju informisanja Romi o njihovim pravima, i omogućavanje profesionalcima da se upoznaju sa uslovima života romskih porodica, njihovim problemima i potrebama žena i dece iz romske zajednice.

3.9;. Dokumentovanje slučajeve kršenja prava i diskriminacije i dostavljanje potencijalne slučajeve Ombudsmana i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti (i drugih relevantnih institucija za zaštitu prava). Ovo polje aktivnost potiče od stečenih znanja i veština od strane predstavnika lokalnih romskih organizacija u obrazovne. Aktivnosti na terenu u 40 romskih naselja u deset lokalnih samouprava će uključiti dodatne razgovore sa najmanje 200 Roma (najmanje 5 osoba iz svakog naselja), koji su identifikovani na radionicama, kao potencijalnih slučajeva za podnošenje žalbe nadležnim institucijama, koje su odgovorne za realizaciju i zaštitu prava, kao i nezavisne institucije. Ova aktivnost će omogućiti prikupljanje detaljnije informacije o potencijalnom kršenju određenih prava u romskoj zajednici.

Krajnji korisnici ovog projekta su romska deca i njihovi roditelji (najmanje 1000 od njih, predviđeni broj 1200), sa fokusom na majke (barem 800 njih) male dece od 40 romskih naselja u deset lokalnih samouprava u Srbiji, i od muževa (najmanje njih 400) a onda i najmanje 20 pripadnika lokalnih romskih organizacija iz 10 lokalnih samouprava, kao i ciljanih 5 predstavnika lokalnih institucija u svakoj lokalnoj samoupravi, 50 od njih ukupno. Osim toga, korisnici su institucije Ombudsmana i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i drugih zainteresovanih strana u datoj oblasti.   Indirektni korisnici su svi stanovnici romskih naselja u kojima će se aktivnosti realizuje, u iznosu od oko 4000.

PARTNERSKE ORGANIZACIJE    

Obrazovno kulturna zajednica Roma ”Romanipen”
NVO “Danica”
Udruženje građanki Ženski prostor
NVO Ternipe
Romski kulturni centar- Vranjska Banja
Udruženje Romkinja “Amarilis”
Asocijacija koordinatora za romska pitanja
Udruženje Roma braničevskog okruga
“ROSA”*- Romska obnova, saradnja i alternativa                                  

Share and Enjoy !

Shares