ZDRAVLJE ROMKINJA I LJUDSKA PRAVA, 2004, 2005

Projekta se bavi unapređenjem zdravlja Roma u Srbiji. Ciljevi projekta:                                                    

–  Promocija javnog zdravlja i njegova implementacija

–  Edukacija o reproduktivnom zdravlju i zdravlju žena

–   Upoznavanje zdravstvenih radnika sa specifičnim problemima romske populacije, njenim potrebama i različitostima u odnosu na druge.

 Predloženi projekat predviđa 3 faze rada koje će ukupno trajati 12 meseci (prvi mesec je pripremini period, 10 meseci direktne implementacije aktivnosti, i poslednji mesec je period evaluacije) i u tom periodu korisnicama ćemo ponuditi:

–   100 radionica (2 radionice mesečno, u 5  naselja, tokom 10 meseci) o reproduktivnom zdravlju. Lokacija: pet naselja na teritoriji Beograda.

–   50 tribina (jedna tribina mesečno u pet naselja, tokom 10 meseci) o načinima za postizanje zdravstvene nege, uključujući distribuciju postojeće publikacije “Vodič kroz zdravstvenu negu” i pružanje pomoći pri dobijanju zdravstvenih dokumenata.

–   50 radionica (jedna mesečno, u pet zdravstvenih ustanova, tokom 10 meseci) čiji je cilj senzibilizacija zdravstvenih radnika.

Ciljna grupa: 500 Romkinja i Roma svih uzrasta u pet romskih naselja i zdravstveni radnici zaposleni u 5 zdravstvenih ustanova.

Share and Enjoy !

Shares