Angažovanje u okviru projekta “Romski ženski aktivizam u zaštiti romskih devojaka i devojčica od nasilja uzrokovanog dečjim brakovima”

Vrsta tendera: Organizacija događaja
Projekat: “Romski ženski aktivizam u zaštiti romskihdevojaka i devojčica od nasilja uzrokovanog dečijim brakovima”, koji je podržan od strane: UN Trust Fund-a od 01. oktobra 2023 do 30. septembra 2026. godine
Vreme trajanja: 20. decembar 2023-20. septembar 2024. godine


a. Svrha
Svrha izvrsioca je da podrži aktivnosti u sklopu projekta “Romski ženski aktivizam u zaštiti romskih evojaka i devojčica od nasilja uzrokovanog dečijim brakovima”, pre svega u pogledu pruzanja i koordinacije profesionalnih usluga za uspešnu organizaciju sledećih dogadjaja: 1 trening facilitatorki, 2 obuke za članove lokalne koalicije, 1 obuku za aktivistkinje iz Romske ženske mreze.


b. Cilj
Osigurati rezultatski-orijentisanu, efektivnu, efikasnu, i odgovornu implementaciju projektnih aktivnosti i dostignuća projektnih rezultata.


c. Osnovne informacije
Romkinje u zemljama Balkana su jedna od najugroženijih društvenih grupa, sa najmanjim procentom obrazovanja, zapošljavanja, pristupa zdravstvenoj zaštiti, itd. I pored brojnih naporaccivilnog sektora, donatora i država unapređenje položaja Romkinja ide sporo usled začaranogkruga siromaštva i diskriminacije, u kome se nalaze. Jedan od elemenata tog začaranog kruga su i rani, prisilni I dečiji
brakovi.
Romska ženska mreža je usmerena na ukidanje prakse dečijih brakovova koji su prisutni uromskoj zajednici. Činjenica je da se dečiji brakovi dešavaju i među opštom populacijom u Srbiji, često među siromašnijim stanovništvom i u ruralnim predelima, ali je ova praksa, ipak,veoma zastupljena u romskim zajednica ma, gde se, na osnovu podataka iz UNICEF-ovog MIKS istraživanja, više od polovine devojčica udaje pre navršene 18. godine života.
Na osnovu rezultata Istraživanje o rasprostranjenosti dečijih brakova u Srbiji, koje je sprovelaženska Romska mreža ( 2021 godine), sprovedeno na uzorku od, 1485 ispitanica, 1358 žena je ubrak stupilo između 18. i 25. godine (45%), dok je njih 143 (5%) u brak stupilo nakon navršenih25 godina. Ispitanica koja je najstarija stupila u bračnu/vanbračnu zajednicu tada je imala 36godina. Od ukupnog broja ispitanica, 1443 živi u bračnoj zajednici (48%), 1011 u vanbračnoj zajednici (34%), 217 je razvedeno (7%), 199 je udovica (7%), 113 je samo (4%), a preostala 31ispitanica (1%) je rekla da je u vezi/verena ili neudata.
Navedeni rezultati ukazuju da značajan broj Romkinja nisu stupile u rani dečiji prinudni brak veću uzrastu starijem od 18 godina. Ovaj podatak je značajan upravo u cilju identifikacije životnihokolnosti i socijalnog okruženja koje je doprinelo da u bračnu/ vanbračnu zajednicu stupe kaopunoletne osobe. Identifikaciju ključnih tačaka koje su doprinela da u bračnu/vanbračnuzajednicu stupe kao punoletne će nam ukazati koji su to značajni činioci koji su doprineli da romska devojčica ne stupi u dečji brak.
Opšti cilj projekta jeste smanjiti Smanjiti zastupljenost dečjih brakova u romskoj zajedniciu Srbiji, zaštiti ljudska prava romskih devojčica Projekat je adresiran na romsku zajednicu, predstavnike instutucija, kao i Romkinje aktivisktinje,kako bi sveobuhvatno delovao na uzroke i posledice dečijih brakova. Kroz projekat ukazujemo na različite problema sa kojima se Romkinje susreću, posebno one koje su žrtve dečijih brakova.


Potrebno angazovanje je u okviru sledećih projektnih aktivnosti:

 1. 1.2.Trening facilitatorki sa ekspertizom o dečjim brakovima i rodnim problemima;
 • broj učesnika/ca 25;
 • broj dana 1,5;
 • lokacija:Beograd;
 • period:decembar 2023;
 • procenjena vrednost:
  • pružanje usluga smeštaja, hrane, kafe-pauze 500.500,00 dinara;
  • isplata putnih troškova 110.000,00 dinara;

2. 4.1. Organizovanje i sprovođenje obuke za članove lokalne koalicije o uzrocima i posledicama dečjih brakova, sistemskim nadležnostima i odgovornostima, adekvatnom reagovanju;

 • broj učesnika/ca 35;
 • broj dana 2,5;
 • lokacija:Beograd;
 • period: maj 2024;
 • procenjena vrednost:
  • pružanje uslugasmeštaja, hrane, kafe-pauze 1.005.000,00 dinara;
  • isplata putnih troškova 154.000,00 dinara

3. 5.1. Izrada 1 plana i materijala za obuku i sprovođenje napredne obuke za 30 aktivistkinja iz organizacija Romske ženske mreže na temu funkcionisanja gradske/opštinske uprave;

 • broj učesnika/ca 35;
 • broj dana 2,5;
 • lokacija:Beograd;
 • period: jun 2024;
 • procenjena vrednost:
  • pružanje usluga smeštaja, hrane, kafe-pauze 1.003.000,00 dinara;
  • isplata putnih troškova 197.000,00 dinara;


Dužnosti i zadaci

Generalni zadaci:

Izvrsilac je odgovoran za organizaciju projektnih dogadjaja.

 • Specifični zadaci:
  – Pružanje logističke organizacije svih projektnih dogadjaja:1 trening facilitatorki, 2 obuke za članove lokalne koalicije, 1 obuku za aktivistkinje iz Romske ženske mreže.
  – Organizacija i pružanje usluga smeštaja, hrane, kafe-pauze i isplate putnih troškova za učesnike/ce.
  – Koordinisanje sa svim neophodnim pružaocima usluga (hotel, ketering,..) potrebnim za organizaciju događaja.
  – Efikasno distribuiranje materijala za vidljivost na samim događajima.
  – Upravljanje rizicima.
  Indikatori performansa za merenje rezultata:
  – Postignuti svi ciljevi događaja koji su prethodno utvrdjeni;
  – Odgovornost za sve aspekte u procesu planiranja događaja;
  – Pun spektar vođenja događaja;
  – Vođenje logistike događaja;
  – Postarati se da je sva potrebna oprema dostupna;
  – Uspešna implementacija projektnih aktivnosti koje se ogledaju u pružanju usluga na kvalitetan način, u dogovorenom vremenu i u skladu sa opisom poslova u saradnji sa projektnom menadžerkom;
  Neophodna dokumentacija:
  – Administrativne informacije o firmi: PIB, registarski broj, bankovni detalji;
  – Reference sa nekih prethodno-organizovanih dogadjaja ;
  – Sertifikati i licence (ukoliko ih ima);
  – Zvanični registracioni dokumenti;
  – Finansijska ponuda;
  Kvalifikacije i iskustvo:
  – Agencija sa proverenim kapacitetima za implementaciju usluga;
  – Istorija profesionalnog iskustva, uspešno sprovedenih organizacionih i logističkih usluga;
  – Agencija sa reputacijom i sa prethodinim iskustvom u organizaciji sličnih događaja;
  – Agencija je registrovana u APR-u;
  – Agencija sprovodi usluge u Srbiji minimum 3 godine;
  Sve ponude treba da budu dostavljene putem e-mail: rzc@bibija.org.rs
  Biće razmatrane samo aplikacije pristigle do 18.decembra 2023. godine do 15:00 časova
  Hvala Vam na zainteresovanosti i učešću!
  Beograd, 06. decembar 2023. godine

Share and Enjoy !

Shares