Angažovanje eksperta/kinje za izradu modela individualnog akcionog plana u svakom pojedinačnom slučaju dečjih brakova…

Romski ženski centar

Romano džuvljano centro

B I B I J A

Opis poslova (ToR) za angažovanje eksperta/kinje za izradu modela individualnog akcionog plana u svakom pojedinačnom slučaju dečjih brakova, uključujući procenu potreba deteta i porodice i razvijanje  i izradu Vodiča za efikasnu podršku u slučaju dečjih brakova na lokalnom nivou, na osnovu  konkretnog rada u okviru procesa;

Projekat „Lokalna podrška za okončanje dečjih brakova u Srbiji” podržan od strane Ignite Philantropy– projektne aktivnosti traju od 1. februara 2024. do 30. septembra 2024.

Partneri na projektu su iz Romske ženske mreže NVO TERNIPE iz Pirota, NVO LERO iz Leskovca, Unija Roma zapadne Srbije iz Šapca, NVO Uspešne Romkinje iz Kostolca. 

Projektne aktivnosti uključuju:

1. Iniciranje  konstituisanja multisektorskih lokalnih koalicija u 5 opština u Srbiji, sastavljenih od predstavnika relevantnih institucija (centri za socijalni rad, regionalna/lokalna školska uprava organi, predstavnici opštinske uprave, policije, zdravstvene ustanove, romske nevladine organizacije, romske ženske NVO itd.);

2. Podrška njihovom osnivanju i radu kroz angažovanje 5 lokalnih romskih aktivistkinja za fasilitaciju procesa dobre saradnje.

3. Izrada modela individualnog akcionog plana u svakom pojedinačnom slučaju dečjih brakova, uključujući procenu potreba deteta i porodice;

4. Zalaganje se za uspostavljanje integrisane prakse usluga i podrške, kroz stipendije lokalne samouprave za minimalno 3 romske devojčice na lokalnom nivou iz lokalnog budžeta u 5 ciljanih opštine, kao primer dobre prakse u borbi protiv dečjih brakova;

5. Razvijanje  i štampanje Vodiča za efikasnu podršku u slučaju dečjih brakova na lokalnom nivou, na osnovu  konkretnog rada u okviru procesa;

6. Organizovanje  jednodnevne konferencije na kojoj ćemo predstaviti primere dobre prakse i Vodič za lokalnu podršku  predstavnicima državnih insitucija, međunarodnih organizacija, i donatora,  Nacionalnom savetu romske nacionalne manjine, Romske ženske mreže Srbije, drugim relevantnim domaćim nevladinim organizacijijama, medijima.

Ovaj predlog je u skladu sa naporima koje Bibija uložila  kao deo Nac.koalicije protiv dečjih brakova, za podizanje zakonske starosne granice za sklapanje braka sa 16 na 18 godina.

Značaj multisektorske saradnje je ogroman zbog činjenice da su romska deca, posebno devojčice, u velikom riziku od dečjih brakova zbog siromaštva i diskriminacije, kao i neadekvatnog institucionalnalnog postupanja u slučajevima kada se sklapaju dečiji brakovi u romskoj populaciji. Referentne institucije (škole, centar za socijalni rad, medicinske ustanove, policija i pravosudni sistem) smatraju romske dečje brakove delom romske kulture,bez preduzimanja svih neophodnih zakonskih koraka za sprečavanje i zaustavljanje dečjih brakova. Romska ženska mreža Srbije je već dugi niz godina ukazuju na ovaj problem, pokušavajući da nateraju institucije da se približedečji brak na multisektorski način.

Promene kojima težimo je uspostavljanje mehanizama podrške romskim porodicama sa decom u cilju sprečavanja dečjih brakova, ali i za romsku decu koja su u opasnosti od dečjih brakova. Ovaj mehanizam mora postojati na lokalnom nivou i mora biti multisektorski, sposoban da interveniše u već postojećim situacijama dečjih brakova, ali i holistički, kako bi delovali sinhrono u različitim aspektima života (obrazovni, zdravstveni, socijalni, kulturni, administrativni, finansijski).

U okviru projekta planiralno je angažovanje eksperta/kinje za izradu modela individualnog akcionog plana u svakom pojedinačnom slučaju dečjih brakova, uključujući procenu potreba deteta i porodice i razvjanje  i izradu Vodiča za efikasnu podršku u slučaju dečjih brakova na lokalnom nivou, na osnovu  konkretnog rada u okviru procesa;

Neophodne kompetencije:

  • Minimum deset godina relevantnog iskustva u oblasti prava žena i zaštite žena od nasilja
  • Iskustvo u pisanju analiza I izveštaja a u vezi dečjim, prinudnim I ranim brakovima
  • Fleksibilnost u radu, sposobnost za prilagodjavanje planova/inicijativa u odnosu na kontekst

Zadaci:

–   izrada modela individualnog akcionog plana u svakom pojedinačnom slučaju dečjih brakova;

 – sastanaci sa aktivistkinjama koje su angažovane na lokalu;

–  obradjeni podaci sa lokala – razvjanje  i izrada Vodiča za efikasnu podršku u slučaju dečjih brakova na lokalnom nivou i uradjena analiza 

Angažovani ekspert/kinja će realizovati aktivnost od  01. marta 2024.  do 31. septembra 2024. godine.

Molimo Vas da nam prilikom prijave dostavite  CV.

Sve aplikacije pristigle do 26. februara 2024godine do 15:00 časova biće razmatrane.

Sve aplikacije  treba da budu dostavljene putem e-mail: rzc@bibija.org.rs

Hvala Vam na zainteresovanosti i učešću!

Beograd, 14.02.2024.

Share and Enjoy !

Shares