Minority Rights Group International organizovala je petodnevni seminar za 30 aktivista za manjinska prava iz jugositočne Evrope. Seminar je bio namenjen ljudima koji su već uključenji u proces lobiranja za ljudska i manjinska prava u svojim zemljama i ljudima koji su u mogućnosti da treniraju druge u svojoj zajednici o manjinskim pravima i međunarodnim institucijama. Predsednica “BIBIJE”-romskog ženskog centra, Slavica Vasic učestvovala je u tom treningu-seminaru.

Ciljevi “Trening seminara o lobiranju i pravima” bili su:

-obogatiti znanje o standardima i mehanizmima manjinskih prava koji funkcionišu kroz UN, OEBS i Savet Evrope; – da poveća svesnost učesnika kao i sposobnosti da primenjuju relevantne i efikasne strategije za lobiranje; – da uveća znanje o standardima i prilikama za lobiranje za zaštitu manjinskih prava u okviru oblasti ekonomije i socijalnih prava/razvoja; da istraži kako međunarodni standardi i mehanizmi mogu biti korisni zarad rešavanja lokalnih problema i kako lokalni problemi mogu biti izneti pred razne međunarodne institucije; i da učesnike uključi u naknadne aktivnosti, uz konsultacionu podršku od strane MRG za sve aktivnosti lobiranja, u skaldu sa zahtevima.

U skladu sa poslednjim pomenutim ciljem “Trening seminara o lobiranju i pravima” , “BIBIJA”-romski ženski centar je organizovao follow-up aktivnost – Okrugli sto: “Mogućnosti lobirnaja za prava Romske nacionalne manjine u Srbiji”.

OKRUGLI STO “MOGUĆNOSTI LOBIRANJA ZA PRAVA ROMSKE

NACIONALNE MANJINE U SRBIJI”,

Beograd, 22. februar 2003.

Vidljivost žesnkih ljudskih prava cilj je Romskog ženskog centra BIBIJA. Baveći se ovim pitanjem poslednje četiri godine nametnuo se problem (ne)informisanosti Romkinje. Ovaj projekat uključuje puteve ukidanja ovog problema i aktvno uključivanje Romkinja u process odlučivanja o pitanjima koja su relevantna za kvalitet njenog života. Ovaj okrugli sto ponudio je puteve efikasne implementacije međunarodnih standarda i nacionalne regulative u oblasti manjinskih prava. Osnovni ciljevi okruglog stola su:

-jačanje svesti o manjinskim pravima
– usvajanje informacija iz oblasti nacionalne i pravne regulative
– aktivna primena manjinskih prava i obaveza u svakodnevnom životu
– razmena iskustava u oblasti manjinske zaštite.

Teme kojima smo se bavili bile su:

– Okvirna konvencija o zaštiti nacionanih manjina
– Struktura i mehanizmi međunarodnih instrumenata – OEBS, UN, CE,
– Funkcionisanje međunarodnih instrumenata
– Alternativni izveštaj CE stanju manjinskih prava

Očekivanja Okruglog stola svode se na jasnost u stavu da su prava i obaveze zagarantovane zakonom, kao poznavanje structure i mehanizma funkcionisanja relevantnih međunarodnih instrumenata. Od učesnika okruglog stola očekuju se propratne akcije kao što su lobiranje u javnim nastupima, deljenje inforamcija usmenim putem, kao i deljenje letaka i pamfleta koji tretiraju problem manjinske zaštite. Posebnu temu predstavlja mogućnost pisanja alternativnog izveštaja o trenutnom stanju manjinskih prava u našoj zemlji. Naglašavamo da je značaj realizacije ovog Okruglog stola upravo u ukidanju neinformisanosti o pravima i obavezama države i manjinskih zajednica.

AKTIVNO UČEŠĆE ROMKINJA U PROCESIMA ODLUČIVANJA, 2004.
Projekat je rezultat seminara održanog u organizaciji Minority Rights Group Internacional iz Londona u novembru 2003. Radeći poslednjih šest godina na pitanjima ljudskih prava i najprikladnijih načina za njhovu primenu u romskoj zajednici. Podaci do kojih je RŽC BIBIJA došla ispitivanjem potreba za bavljenje ovom problematikom upućuje na zaključak da je problem (ne)informisanosti i dalje značajno prisutan. Alarmantan problem koji smo uočili i pozabavili se njime u okviru ovog projekta je učešće Romkinja u procesima odlučivanja o pitanjima koja su relevantna za kvalitet njenog života. Aktivnosti koje su sprovođene u okviru ovog projekta su sledeće:

Organizovanje jednodnevnih seminara u tri grada Srbije i Vojvodine: Novi Bečej, Kruševac i Beograd. Učesnici seminara bile su aktivistkinje i aktivisti romskih organizacija u ovim gradovima. Osnovne teme kojima smo se bavili bile su strategija lobiranja i zastupanja na nacionalnom nivou, zatim sistemom funkcionisanja međunarodnih mehanizama.

Share and Enjoy !

Shares