Seminar pod radnim nazivom TRENING ZA ROMSKE AKTIVISTKINJE održan je od 15 – 21.01.2001. u hotelu »Excelzior« u Beogaradu, u organizaciji Romskog ženskog centar BIBIJA.

Seminar je finansijski pomogao Fond za otovreno društvo iz Beograda.

U radu seminara učestvovalo je 20 žena Romkinja iz Stare Pazove, Novog Sada, Sombora, Niša, Kragujevca i Beograda. Seminar su vodile tri trenerke: Vera Kurtić iz »Ženskog prostora« u Nišu, Rozalija Ilić iz »Romskog informativnog centra« u Kragujevcu i Biljana Maletin iz »Autonomnog ženskog centra« iz Beograda.

Cilj ovog seminara jeste artikulacija potreba i mogućnosti prevazilaženja problema sa kojima se susreću romske aktivistkinje u radu sa Romkinjama, zatim razmena iskustava kao i stvaranje mreže ženskih romskih organizacija na nivou Srbije i Jugoslavije.

U pet radnih dana pokriveno je 7 tema:

– Pisanje projekata
– Društvena konstrukcija roda
– Ženska ljudska prava
– Lobiranje i pravno zastupanje
– Leadership i pravno zastupanje
– Kultura i rod
– Stvaranje ženske romske mreže

Učesnice su došle iz raznih ženskih organizacija iz Srbije i Vojvodine:

– Romski ženski centara BIBIJA
– Romski informativni centar – Kragujevac
– Ženski prostor – Niš
– Madi istraživači Romi – Stara Pazova
– Romska ženska grupa – Kragujevac
– Društvo za prosvetu i kulturu – Sombor

Metoda rada seminara organizovana je 5 ili po potrebi, 6 radnih timova-grupa koje su činile učesnice seminara. Radni timovi-grupe uvek su bili sastavljeni od žena iz različitih organizacija. Ovim je postignuto da rad bude raznovrsan, živ, oplemenjen različitim iskustavima koje su žene ponele sa sobom iz sopstvenog okruženja. takođe važan segmenat i brža i šira razmena informacija među učesnicama. Većini učesnica seminara ponuđene teme nisu bile poznate ili im nisu bile poznate u predočenoj formi što je doprinelo veoma radnoj atmosferi i zainteresovanosti žena.

EDUKACIJA ROMSKIH AKTIVISTKINJA ZA RAD SA ROMKINJAMA U OBRENOVCU

Romski ženski centar BIBIJA u saradnji sa Centrom za socijalni rad Obrenovac započeo je projekat EDUKACIJA ROMSKIH AKTIVISTKINJA ZA RAD SA
ROMKINJAMA U OBRENOVCU.

Grupa romskih aktivistkinja, buduće voditeljke ženskih radionica, dolaze iz Obrenovca i okoline i broji 12 učesnica. Teme su podeljene u pet celina:
A. ŽENSKA LJUDSKA PRAVA
B. ŽENSKI IDENTITET
C. ŽENSKO ZDRAVLJE
D. SPREMNOST ZA BRAK
E. ODGOVORNO RODITELJSTVO

Multikulturalna dimenzija današnjih društava izražava se na mnogo načina i oblika. Cilj ove instruktaže temelji se upravo na prisutnoj multikulturalnosti u ovoj beogradskoj opštini.

Zadatak je osnaživanje romske žene, uočavnje važnosti jačanja ženskog identiteta kao i stvaranje povoljnih uslova za posvećivanje više pažnje problemu ženskog zdravlja. U ovoj instruktaži rukovodimo se principima da situacije koje razmatramo budu autentične, žive, da iskustva osvešćujemo kroz razmenu sa drugima, da doživljaj bude smisleni okvir i da ga žene-učesnice prihvate i obogate sopstvenim iskustvom.

Porodica je osnovna zajednica svakog, pa i našeg društva. Savremena porodica izložena je raznim negativnim uticajima društvenog života, nezavidnom materijalnom situacijom, kao i političkim zbivanjima koje ne može da zaobiđe. Logičan seld je narušavnje funkcije porodice u smislu razvoda i problema poveravanja dece, viđenja sa decom po razvodu, problemi vaspitne zapuštenosti i obrazovanja, maloletničke delikvencije, deca lišena roditeljskog staranja i materijalne ugroženosti. Prava i potrebe dece i njihovih majki često su drastično ugrožena, a s obzirom na uslove njihog razvoja može se očekivati dalja produkcija ( generacijsko prenošenje problema).

Prema podacima Centra za socijalni rad Obrenovac, veliki broj pomenutih porodica je iz romske populacije. Jedan od važnih faktora ovakvog stanja je neplanirano, stihijsko i često prerano formiranje porodice. Porodica se zasniva po inerciji i bez dovoljno izgrađene svesti o značaju tog koraka. Autonomija žene u romskoj porodici biva narušena (ili nikad izgrađena) u različitim životnim sferama kao što su školovanje, zapošljavanje, izgrađivanje partnerskih odnosa, planiranje porodice i sl. u ulogama/identitetima, koje ima kao kćerka, majka, partnerka. Izložena je presiji od strane članova porodice. Nasilje u kombinaciji svih vidova je integrisano u svakodnevnicu.

Ženska prava Romkinja su od strane društvene zajednice u potpunosti nepriznata, te se aktivistički rad na ovom pitanju nameće kao imperativ. Ovaj Projekat predlaže prevazilaženje s jedne strane predrasuda i diskriminacije koje važe prema Romkinjama, a sa druge strane donosi vidljivost ženskih prava romske žene. Pomak na planu bi vodio ka većem stepenu zadovoljena potreba žena i dece, podizanju nivoa opšteg zadovoljenja potreba porodice, osećanja kompetentnosti i angažovanosti roditelja, smanjio bi broj problema koji zahtevaju stručnu pomoć i angažovanost društva.

Potreba za zajedničkim projektom javila se iz nedostatka organizacija zainteresovanih za rad sa Romkinjama i romskim porodicama.

Ciljevi projekta su: edukacija romskih aktivistkinja za rad sa Romkinjama i romskom porodicom, osposobljavanje romskih aktivistkinja na polju ženskh romskih prava u društvu, prepoznavanju predrasuda i dvostruke diskriminacije koje vladaju prema Romkinjama, edukacija romskih aktivistkinja za preventivan rad u cilju smanjenja broja porodično patoloških pojava, rad sa romskim aktivistkinjama u smislu promovisanja nestereotipne slike romske žene, edukacija romskih aktivistkinja po pitanju vidljivosti nasilja nad Romkinjama i njihovom decom.

ROMKINJE I RODNOST

REX, Beograd, 26 – 27. februar 2001.

Komisija za proučavanje života i običaja Roma Srpske akademije nauka i umetnosti, Društvo za unapređivanje romskih naselja i YU Rom Centar pokrenuli su projekat koji ima za cilj utvrđivanje stanja u vezi sa položajem Roma u našem društvu i predlaganje mera za sveobuhvatno rešavanje postojećih problema. U saradnji sa stručnim organizacijama i institucijama, tokom 2001. godine održano je više okruglih stolova na kojma su eksperti i predstavnici romskih organizacija i udruženja razmatrali aspekte problema života i rada Roma u našoj zemlji.

Jedan od ovih skupova bio je posvećem položaju Romkinja u društvu. Predrasude prema Romkinjama ukorenjene u podsvesti neromskog življa otežavaju realno vrednovanje položaja Romkinje u savremenom društvu. Cilj rasprave na okruglom stolu koji je nosio naziv ROMKINJE I RODNOST, bio je skretanje pažnje na ovaj gorući problem, ali i predlaganje i usvajanje mera i aktivnosti koje bi doprinele boljem položaju Romkinje u porodici i društvu. Glavna tema okruglog stola bila su: ŽENSKA LJUDSKA PRAVA ROMKINJA. U okviru ove glavne teme svaka sesija bila je posvećena određenom ljudskom pravu:

– pravo na obrazovanje
– pravo na zdravlje
– pravo na zapošljavanje
– pravo na ekonomsku i socijalnu sigurnost
– pravo na ekonomsku sigurnost

Rezultat ovog okruglog stola bile su preporuke:

PRAVO NA ZDRAVLJE

– Poboljšanje uslova sredine u kojoj žive – higijenizacija i urbanizacija romskih naselja
pozivanje da se lekari pridržavaju Hipokratove zakletve
– antidiskriminatorski programi – edukacija lekara i medicinskog osoblja
– trening romskih žena za posrednike između lokalne zajednice i zdravstvenih ustanova u nadgledanju zdravstvenih tretmana i pružanju prve pomoći
– poziv nadležnim državnim institucijama da obrate veću pažnju na pojavu tuberkoloze i zaraznih bolesti u romskoj populaciji
– u javne kampanje od strane države i civilnog sektora uključiti i romske aktivistkinje
– podrška kampanji za besplatan i bezbolan abortus
– u okviru planiranja porodice edukacija o kontracepciji

Preporuke NVO

– informisanost po pitanju ženskog zdravlja
– edukacija devojčica i mladih Romkinja, mladih majki, Romkinja srednje dobi i starih Romkinja o adekvatnim temama uz adekvatan pristup i maternji jezik
– da se romske organizacije politički opredele po pitanju prostitucije, AIDS-a, droge i alkoholizma.

PRAVO NA RAD I SOCIJALNU ZAŠTITU

– ponuditi Romkinjama ekonomsko osnaživanje
– uključiti žene u ekonomske programe
– predložiti ženskim NVO da uključe ženske romske NVO u programe
– ukuljučiti Romkinje u ženske NVO
– afirmativna akcija prilikom zapošljavanja
– predložiti Romkinjama da naprave berzu rada uz podršku države
– uvesti kompenzatorne mere protiv diskriminacije u zapošljavanju Roma naročito Romkinja
– poboljšati socijalni program

PRAVO NA ŽIVOT BEZ NASILJA

– Uvesti zakon o muškom nasilju nad ženama
– Apel ženskim organizacijama da se približe Romkinjama
– zajedničke kampanje sa ženskim NVO
– Preporuka policiji da poštuje ženska ljudska prava i deluje po zakonu na poziv Romkinja
– Senzibilizacija ženskih NVO
– Edukacija policije
– Insistirati na sigurnim ženskim kućama koje bi finansirala država
– Odstraniti nasilnika iz kuće
– Napraviti prihvatilište za Romkinje
– Učiniti da problem nasilja postane vidljiv
Uvesti zakon o poštovanju kulturnih i tradicionalnih prava manjina koji ne sme postati slep za ugrožavanje žena u tim manjinama.

EDUKACIJA ROMSKIH AKTIVISTKINJA O ŽENSKIM LJUDSKIM PRAVIMA

Vranjska Banja 21-23. decembar 2002.

Romski ženski centar BIBIJA održala je seminar trening za mlade romske aktivistkinje iz Vranja i Vranjske Banje koje se bave ženskim pitanjem u ovom delu Srbije. Trening je trajao tri dana a teme kojima smo se bavile bile su:

-Pol i rod

– Ženski identitet

-Ženska ljudska prava

-Ženska ljudska prava

– Ženska ljudska prava

– Veština vođenja ženskih radionica

-Veština vođenja ženskih radionica

-Pisanje projekata.

U radu treninga učestvovalo je 18 aktivistkinja. Same aktivnosti seminara dele se na opredavački i radioničarski deo. Ciljevi seminara bili su sledeći:

– Edukacija o žesnkim ljudskim pravima
– Osnaživanje ženskog romskog pokreta
– Osnaživanje rosmke ženske grupe
– Sticanje veština za rad sa Romkinjama

Mlade romske aktivistkinje u Vranju i Vranjskoj Banji neamju još uvek svoju žensku organizaciju, ali su bile vrlo zainteresovane za njeno osnovanje. Naš zadatak bio je da podržimo i osnažimo ovu želju.

ŽENSKA LJUDSKA PRAVA

Zlatibor, 10-13.oktobar 2002.

Romski ženski centar BIBIJA je organizacija čija je misija osnaživanje Romkinja. Ovu misiju RŽC provodi uspešno četiri godine. Uočivši važnost osnaživanja mladih romskih aktivistkinja BIBIJA je od 10. do 13. okotobra 2002. organizovala seminar ŽENSKA LJUDKS PRAVA na Zlatiboru koji je finansijski podržan od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i Fonda za otvoreno društvo-Beograd .

Ciljevi seminara: 1. Osnaživanje romskih aktivistkinja,
2. Edukacija o romskim ženskim pravima,
3. Razmena iskustava,
4. Isticanje važnosti ove vrste edukacije.

Trenerice na seminaru bile su:
Uvodna reč: Slavica Vasić, predsednica »Romskog ženskog centra BIBIJA«

1. Biljana Maletin, GLAS RAZLIKE – Beograd
2. Rozalija Ilić, RIC – Kragujevac
3.Vera Kurtić, ŽENSKI PROSTOR – Niš
4. Marina Bogdanović, Grupa MOST – Beogarad
5. Đurđica Zorić, BIBIJA – Beogra

Teme predstavljene seminarom »Ženska prava romkinja« bile su:

1. »Ženska ljudska prava«
2. »Pravo na obrazovanje i zapošljavanje«
3. »Pravo na različitost«
4. »Pravo na izbor partnera«
5. »Pravo na socijalnu zaštitu«
6. »Institucionalni i savremeni pristup socijalnom radu u centrima za socijalni rad”
7. “Pravo na zdravstvenu zaštitu”.

Romske aktivistkinje koje su uzele učešće na seminaru bile su: Emilija Ilić (RIC-Kragujevac), Danijela Čomagić (RIC-Kragujevac), Ljumturiju Aliju (Ženski prostor- Niš), Belka Sulejmanović (Ženski prostor-Niš), Fatima Naza (SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja-Nikšić), Emina Delija (SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja-Nikšić), Radmila Zećirović (Udruženje romkinja AMARILIS-Novi Sad), Đina Redžepi (Udruženje Romkinja AMARILIS-Novi Sad) i sve žene članice BIBIJE (Leposava Mitrović, Katarina Pejović, Jasna Ilić, Jasmina Simić, Ružica Jovanović, Gordana Stevanović i Svetlana Ilić).

Seminar je predstavljao kombinaciju radionica i predavanja a romske ženske aktivistkinje su aktivno učestvovale u oba dela seminara. Razmenile su svoja iskustva medju sobom što je i bila osnovna svrha seminara.

Stručni tim evaluacijom je utvrdio da je seminar bio uspešan sobzirom da je ispunio svoje ciljeve i očekivanja aktivistkinja. Radionice su bile ocenjene kao veoma uspešne i zanimljive. Učesnice su predložile da se na isti način nastavi razmena iskustva.

ROMKINJE TO MOGU

Beograd, 15. jun 2003.

U saradnji Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova i »BIBIJE« -Romskog ženskog centra održan je jednodnevni seminar »ROMKINJE TO MOGU« 15.06.2003 u Beogradu, uz programsku i finansijsku podršku Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope-radne grupe za ravnopravnost polova.

Program »ROMKINJE TO MOGU« osmišljen je na osnovu programa »ŽENE TO MOGU« koji su formulisale i prve pokrenule žene Norveške laburističke stranke. Program je prilagođen potrebama romskih zajednica i specifičnim potrebama Romkinja aktivistkinja nevladinih organizacija i političkih stranaka. Projekat »ROMKINJE TO MOGU« održan je u održan u pet gradova Srbije (Novi Sad, Beograd, Kragujevac, Niš, Novi Bečej) a na njimna je učestvovalo oko 150 Romkinja.

Seminar »ROMKINJE TO MOGU« na praktičan i informativan način:

– Razvija političke i upravljačke veštine: debatovanja, formiranja argumentacije, javnog nastupa, neverbalne i verbalne komunikacije, planiranja aktivnosti, javnog zastupanja, prevazilaženja tehnika dominacije.
– Nudi set znanja o načinu funkcionisanja organizacija demokratskog društva i o položaju žena u javnoj i privatnoj sferi u Srbiji.

Seminar su vodile Vera Kurtić (»Ženski prostor«-Niš) i Emilija Ilić (»Romski informativni centar«-Kragujevac).

Cilj projekta »ROMKINJE TO MOGU« je da se izađe u susret i da se pomogne Romkinjama koje su zainteresovane za aktivniji politički angažman ili angažman u bilo kom segmentu javnog delovanja i koje time žele da daju svoj doprinos razvoju demokratskih mehanizama našeg društva – društva u kojem sve grupe građana i građanki mogu i treba da budu zastupljene na mestima odlučivanja.

Share and Enjoy !

Shares